Kursa kods BūvZ6032

Kredītpunkti 4.50

Koksnes materiāli un konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ6026, Galīgo elementu metode

Aizstātais kurss

BūvZM011 [GBUVM011] Koksnes materiāli un konstrukcijas

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīti specifiski koka konstrukciju projektēšanas jautājumi, kā arī jaunākie pētījumi koksnes inženierzinātnē. Galvenie iztirzājamie temati: jauni koksnes materiāli un būvprodukti, jauni savienotājlīdzekļu veidi un to darbība savienojumos, smagi slogotu elementu spriegumu-deformāciju analīze, ilgtspējīgas un energoefektīvas koksnes materiālu konstrukcijas. Projektēšanas jautājumi tiek apskatīti Eirokodeksu kontekstā, analizējot konstrukciju sīkstumu (robustumu), kas padziļina speciālista zināšanas un kompetenci. Uzsvars tiek likts uz diskusijām un lēmumu pieņemšanas kritērijiem problemātiskos jautājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne mūsdienīgai pieejai koksnes materiālu un produktu attīstībā pielietojot efektīvas pētniecības metodes. 1.prezentācija • Prasmes: pielietot analītiskās un eksperimentālās metodes koka elementu un mezglu darbības izpētē. 2.prezentācija • Kompetence: demonstrēt spējas pielietot zināšanas un prasmes problēmu risināšanai gan koksnes materiālu konstrukciju projektēšanā, gan pētniecībā. Eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes materiālu attīstība, jauna tipa industriāli izgatavojami būvelementi 2 h
2 Krustiski līmētās koksnes paneļi, šķērsslāņu ietekmes izpausmes darbībā zemslodzes. 3 h
3 Vairākstāvu koka ēku konstrukcijas 3 h
4 Jaunāko pētījumu analīze par koksnes mitruma ietekmi uz būvelementu nestspēju un plaisizturību 2 h
5 Jaunāko pētījumu analīze par slodzes ilgstošās darbības ietekmi. 2 h
6 Šļūdes problēma koka konstrukcijās 3 h
7 Koksnes materiālu un būvelementu mehāniskās darbības modelēšana 3 h
8 Konstrukciju un to elementu robežstāvokļu analīze 3 h
9 Konstrukciju un to elementu drošuma vērtēšanas metodes 4 h
10 Koka konstrukciju sīkstuma (robustuma) projektēšana 3 h
11 Koka elementu savienojumu nestspējas paaugstināšanas paņēmieni 3 h
12 Savienojumi ar ielīmētām stiegrām - veidi, darbības analīze, nestspējas prognoze 1 h
13 Momentpretestības savienojumi 4 h
14 Koka karkasa sistēmas darbības analīze, formmaiņas nestspējas vērtēšana 4 h
15 Oriģināli koka konstrukciju risinājumi 4 h

16 Diskusija par maģistra darbu tēmām 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens ir diskusija par diviem problēmjautājumiem: 1) jauni koksnes materiāli un būvprodukti, 2) robustu koka konstrukciju projektēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. prezentācija. Koksnes materiāli un industriāli būvprodukti: jaunākie pētījumi un rezultāti
2. prezentācija. Problēmas un risinājumi robustu un ilgtspējīgu koka konstrukciju projektēšanā un būvniecībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no divu prezentāciju un sekojošu diskusiju vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Timber Engineering. Edited by S. Thelandersson, H. J. Larsen. Chichester etc.: John Wiley & Son, 2003. 446 p.
2. Materials and joints in timber structures: recent developments of technology/ editors Simon Aicher, H.-W. Reinhardt, Harald Garrecht. New York: Springer, 2014.- 839 p.

Papildliteratūra

Timber construction manual /American Institute of Timber Construction. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2012. 648 p. Smith, Ian. Use of timber in tall multi-storey buildings / [authors : Ian Smith, Andrea Frangi; with contribution from: G.C.Foliente.. et al.].- Zürich : International Association for Bridge and Structural Engineering, ©2014. - 178, [1] lpp. Guideline - design for robustness of timber structures : COST action E55 "Modelling of the performance of timber structures"/ editors: J. D. Sørensen... [et al.]; European Science Foundation. - Aachen : Shaker Verlag, 2011.- 146 lpp. Proceedings of WCTE ... (World Conference on Timber Engineering)

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545 2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123

Piezīmes

Ierobežotas izvēles kurss VBF profesionālajā maģistra studiju programmā "Būvniecība”