Kursa kods BūvZ6029

Kredītpunkti 3

Kompozītas konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatītas tērauda kompozītās sijas un kolonnas, kā arī kompozītās plātnes saskaņā ar EC4 norādījumiem. Kompozīto tērauda-betona pārseguma konstrukciju priekšrocības, materiāli, plānojums, montāža. Galvenās sakarības pārsegumu nestspējas pārbaudēm, ievērojot plānojuma specifiku, pretbīdņu un stiegrojuma izvietojumu un daudzumu. Kompozīto kolonnu veidi, vienkāršotā metode kolonnas šķērsgriezuma pretestības pārbaudei. Kursā tiek izmantotas MS Excel, AutoCAD un MathCAD programmas; apgūtās iemaņas ir labs pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst: zināšanas par tērauda-betona kompozīto siju, plātņu un kolonnu konstruēšanu un aprēķinu atbilstoši EC4 prasībām; prasmes izmantot tehnisko literatūru un aprēķinu algoritmus dažādu uzdevumu risināšanai; kompetences definēt uzdevumu, izvēlēties aprēķina metodi un kritiski novērtēt rezultātus. Rezultāti tiek vērtēti pēc nodarbību apmeklējuma, pēc individuālā uzdevuma risinājuma, darba noformējuma un aizstāvēšanas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kompozīto konstrukciju veidi, montāža, savienojumi 1h.
2. Materiāli kompozītām konstrukcijām - betons, stiegrojums, konstruktīvais tērauds, profilētās loksnes 1h.
3. Kompozīto siju projektēšanas pamati 1h.
4. Kompozīto siju nestspējas pārbaudes principi 2h.
5. Šķērsgriezuma pretestības noteikšanas principi 2h.
6. Šķērsgriezuma pretestība pozitīvo un negatīvo momentu zonā 2h.
7. Momenta un bīdes mijiedarbība 2h.
8. Pretbīdņu pretestība 1h.
9. Bīdes spēku noteikšana sijas garenvirzienā 1h.
10. Kompozīto siju izlieces novērtējums 1h.
11. Kompozītas plātnes projektēšanas principi 3h.
12. Kompozītas kolonnas uzbūve, priekšrocības 1h.
13. Kolonnas šķērsgriezuma pretestība slodzes ierosinātam asspēkam 1h.
14. Kolonnas šķērsgriezuma pretestība lieces momentam 2h.
15. Kolonnas šķērsgriezuma pretestība lieces momenta un asspēka mijiedarbībā 2h.
16. Tabulu un diagrammu izmantošana kompozīto konstrukciju projektēšanā 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiesniedz un jāaizstāv individuāli izstrādāts ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumu tematika tiek izskatīta lekcijās. Pēc piemēru analīzes students saņem individuālu uzdevumu par kādu no tēmām un ārpus nodarbību laika to izstrādā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nodarbību apmeklētība, savlaicīgi izstrādāts individuālais uzdevums, kompetenta saruna par kompozītām konstrukcijām.

Obligātā literatūra

1. Brauns J. Tērauda un tēraudbetona konstrukcijas. Eirokodeksi EC3 un EC4 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2004. 85 lpp.
2. Designers guide to EN 1994-1-1. Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1.1. General rules and rules for buildings. Thomas Telford publishing, 2004.- 235 p.
3. Металлические конструкции. Общий курс / Под ред. Е. И. Беленя. Москва: Стройиздат, 1986. 559 c.
4. Kreilis J. Plānsieniņu tērauda konstruktīvo elementu aprēķins. Jelgava: LLU, 2013. 77 lpp.

Papildliteratūra

1. Kreilis J Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Jelgava: LLU, 2007. 142 lpp.
2. Sendvičpaneļi Tenax. U.Iljins, J.Skujāns u.c.. Jelgava: LLU, 2004. 121 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
2. Engineering Structures. [tiešsaiste]. Elsevier. ISSN 0141-0296. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams ScienceDirect datubāzē: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01410296
3. Mechanics of composite materials. ISSN 0203-1272

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Būvniecība”