Code du cours BūvZ3135

Crédits 12

La quantité totale d'heures en classe324

Nombre de conferences56

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

Nombre des travaux du laboratoire56

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant196

Date de l'approbation du cours23.03.2020

Auteurs du cours

author

Armands Celms

author

Natālija Sergejeva

author

Svetlana Atslēga

author

Zanda Gavare

author

Vita Celmiņa

Manuels

Ģeodēzija
1. B.Helfriča, I., Bīmane, M. Kronbergs, U. Zuments. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga, 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība: mācību līdzeklis. 1.-3. daļa. Jelgava, 2004-.


Ģeodēzijas instrumentu mācība
1. B.Helfriča, I., Bīmane, M. Kronbergs, U. Zuments. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigāciju satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Handbook of Global Navigation Satellite Systems. P.Teunissen, O.Montenbruck (Editors). Springer International Publishing AG, 2017. 1335 p.
Matemātika
1. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp.
Fizika
1. Fizika. A. Valtera red. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv

Ouvrages supplémentaires

Ģeodēzija
1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. V. Freijs, O. Jakubovskis, M. Kronbergs, U. Zuments. Rīga: Zvaigzne, 1993. 383 lpp. Ir LLU FB ~ 100 eks.
2. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Sast. I. Bīmane, M. Kronbergs. LLU. Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012. 32 lpp. Ir LLU FB 25 eks.
3. Nivelēšana. Metodiskie norādījumi. LLU. Ģeodēzijas katedra; sast. B. Helfriča. Jelgava, 1995. 21 lpp. Ir LLU FB 5 eks.

Ģeodēzijas instrumentu mācība
1. Strang G., Borre K. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley, MA: Wellesley, Cambridge Press, 1997. Nav lielākajās b-kās. Pieejams: https://epdf.pub/linear-algebra-geodesy-and-gpseb08761aa0e206aba9018f8830372d4a90192.html
2. Nivelēšanas I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. LR VZD. Rīga, 2001. 96 lpp. Nav lielākajās b-kās
3. Gravity, Geoid and Height Systems. Proceedings of the IAG Symposium GGHS2012, October 9-12, 2012, Venice, Italy. Edited by U. Marti. 348 p. Nav Latvijas lielākajās b-kās.
4. 4. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Sast. I. Bīmane, M. Kronbergs. LLU. Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012. 32 lpp. Ir LLU FB 25 eks.

Matemātika
1. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz. Bože, L. Biezā, B. Siliņa, A. Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp. Ir LLU FB ~ 300 eks.

Fizika
1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. M. Jansone, A. Kalnača u.c. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.
2. Grabovskis R. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
3. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th edition. New York, NY: Macmillan Education; W. H. Freeman and Company, 2008. 1172 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Ģeodēzija, Ģeodēzijas instrumentu mācība
http://mernieks.lv
https://geo-matching.com/
https://www.gim-international.com/
https://www.lgia.gov.lv/
http://lmb.lv/
http://leica.com/
http://lkga.lv
https://trimble.com