Код курса BūvZ3135

Кредитные пункты 12

Общее количество часов324

Kоличество часов лекций56

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

æоличество лабораторных работ56

Количество часов самостоятельной работы студента196

Дата утвеждения курса23.03.2020

Разработчики курса

author

Armands Celms

author

Natālija Sergejeva

author

Svetlana Atslēga

author

Zanda Gavare

author

Vita Celmiņa

Учебная литературa

Ģeodēzija
1. B.Helfriča, I., Bīmane, M. Kronbergs, U. Zuments. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga, 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība: mācību līdzeklis. 1.-3. daļa. Jelgava, 2004-.


Ģeodēzijas instrumentu mācība
1. B.Helfriča, I., Bīmane, M. Kronbergs, U. Zuments. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigāciju satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Handbook of Global Navigation Satellite Systems. P.Teunissen, O.Montenbruck (Editors). Springer International Publishing AG, 2017. 1335 p.
Matemātika
1. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp.
Fizika
1. Fizika. A. Valtera red. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv

Дополнительная литература

Ģeodēzija
1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. V. Freijs, O. Jakubovskis, M. Kronbergs, U. Zuments. Rīga: Zvaigzne, 1993. 383 lpp. Ir LLU FB ~ 100 eks.
2. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Sast. I. Bīmane, M. Kronbergs. LLU. Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012. 32 lpp. Ir LLU FB 25 eks.
3. Nivelēšana. Metodiskie norādījumi. LLU. Ģeodēzijas katedra; sast. B. Helfriča. Jelgava, 1995. 21 lpp. Ir LLU FB 5 eks.

Ģeodēzijas instrumentu mācība
1. Strang G., Borre K. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley, MA: Wellesley, Cambridge Press, 1997. Nav lielākajās b-kās. Pieejams: https://epdf.pub/linear-algebra-geodesy-and-gpseb08761aa0e206aba9018f8830372d4a90192.html
2. Nivelēšanas I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. LR VZD. Rīga, 2001. 96 lpp. Nav lielākajās b-kās
3. Gravity, Geoid and Height Systems. Proceedings of the IAG Symposium GGHS2012, October 9-12, 2012, Venice, Italy. Edited by U. Marti. 348 p. Nav Latvijas lielākajās b-kās.
4. 4. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Sast. I. Bīmane, M. Kronbergs. LLU. Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012. 32 lpp. Ir LLU FB 25 eks.

Matemātika
1. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz. Bože, L. Biezā, B. Siliņa, A. Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp. Ir LLU FB ~ 300 eks.

Fizika
1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. M. Jansone, A. Kalnača u.c. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.
2. Grabovskis R. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
3. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th edition. New York, NY: Macmillan Education; W. H. Freeman and Company, 2008. 1172 p.

Периодика и другие источники информации

Ģeodēzija, Ģeodēzijas instrumentu mācība
http://mernieks.lv
https://geo-matching.com/
https://www.gim-international.com/
https://www.lgia.gov.lv/
http://lmb.lv/
http://leica.com/
http://lkga.lv
https://trimble.com