Kurs-Code Arhi3034

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Valentīns Buiķis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Драйздел Д. Введение в динамику пожаров. Москва: Стройиздат, 1990. 2. Мосалков И.Л. и др. Огнестойкость строительных конструкций. Москва: Спецтехника, 2001. 3. Огнезащита материалов, изделий и строителбных конструкций: сборник под ред. И.А. Болодяна, Москва: ВНИИПО, 1999 4. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”.

Weiterfuhrende Literatur

1. Buiķis V. Ugunsgrēku tehniskās izpētes metode. Rīga, 2011. 2. Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. 3. LVS – EN 13501- 1 Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni. 1. daļa: Klasifikācija, pielietojot testēšanas datus no ugunsreakcijas testiem.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. http://www.fpemag.com 2. “Пожаровзрывобезопасность”, научно-технический журнал. 3. http://www.likumi.lv 4. Žurnāls “Būvinženieris”. ISSN 1691-9262.