Code du cours Arhi2032

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours16.11.2011

Auteur du cours

author

Daiga Skujāne

Manuels

1. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000) Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 92 lpp.
2. Bokalders V., Bloka M. (2013) Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība Domas spēks. 691 lpp.
3. Kurše P., Kurš M., Athauss D., Gabriēls I. (1995) Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: Preses Nams. 398lpp.
4. Ņitavska N., Zigmunde D. (2013) Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions. 114 lpp.
5. Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Zīverts A., Kļaviņš U., Dreimanis Ē, Bušmanis P. (2006) Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 225 lpp.
6. Vides un ilgtspējīga attīstība (2010) M. Kļaviņš, J.Zaļoksnis (red.) Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 334. lpp.
7. Vides zinātne (2008) M.Kļaviņš (red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 599 lpp.

8.Skujāne D., Ņitavska N., Markova M., Spāģe A., Grīnfelde I. (2022). Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība. Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts "Sticky Urban Areas", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Jelgava. 71 lpp. ISBN 978-9984-48-401-3

Ouvrages supplémentaires

1. Applied Urban Ecology: A Global Framework (2011) M. Richter, U.Weiland (eds.). 235 p.
2. Basics Landscape Architecture 02: Ecological Design (2011) N. Rottle, K Yocom (eds.). AVA Publishing. 184 p.
3. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. (1996) Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington. 80 p.
4. James A., LaGro Jr. (2008) Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. 357 p.
5. Kennen K., Kirkwood N. (2015) Phyto: principles and resources for site remediation and landscape design. New York: Routledge. 346 p.
6. Kļaviņš M., Blumberga D., Bruņiniece I., Briede A., Grišule G., Andrušaitis A., Āboliņa K. (2008) Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 174 lpp.
7. Makhzoumi J., Pungetti G. (1999) Ecological Landscape Design and Planning. London: E&FN Spon. 330 p.
8. Roehr D., Fassman-Beck E. (2015) Living Roofs in Integrated Urban Water Systems. London: Routledge. 178 p.
9. Thompson I.H. (1999) Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon. 188 p.
10. Thompson J.W., Sorvig K. (2000) Sustainable landscape construction: a guide to green building outdoors. Washington: Island Press. 350 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
3. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3
4. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939. 2. National Geographic. [tiešsaiste]. Official Journal of the National Geographic Society. ISSN: 0027-9358. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://ngm.nationalgeographi