Kursa kods Vete4097

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareDzemdniecība un ginekoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vita Antāne

Dr. med. vet.

author vieslekt.

Evija Eihvalde

Mg. med. vet.

author vieslekt.

Guna Ringa-Ošleja

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete3013, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete3036, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4096, Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I

Vete4109, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Vete4115, Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Kursa anotācija

Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcijas kursa II daļā apgūsim Veterināro ginekoloģiju, kura apskata dzīvnieku dzimumorgānu slimības, kas novērojamas ārpus grūsnības laika, dzemdībām un normālā pēcdzemdību perioda un to nozīmi neauglības izcelsmē, kā arī piena dziedzeru (tesmeņa) fizioloģiju un slimības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku dzimumorgānu iedzimtām un iegūtām slimībām, kas var izraisīt to neauglību, un piena dziedzeru (tesmeņa) fizioloģiju un slimībām, kas var radīt izmaiņas piena dziedzeru (tesmeņa) sekrēcijā un piena sastāvā - 4 kontroldarbi
Prasmes veikt reproduktīvo orgānu un piena dziedzeru (tesmeņa) klīnisko izmeklēšanu un sniegt neatliekamo pirmo palīdzību, identificēt un izskaidrot patoloģiskās norises reproduktīvās sistēmas, tai skaitā piena dziedzeru (tesmeņa), darbībā un ieteikt pasākumus, kas nodrošina dzīvnieku turpmāko izmantošanu ražošanā -praktiskie darbi.
Kompetence: . saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi veikt klīniskā un epidemioloģiskā gadījuma aprakstu (KEGA), izvēloties vienu gadījumu no Lielo dzīvnieku prakses II, saistītu ar lauksaimniecības dzīvnieku pēcdzemdību periodu un turpmāko reprodukciju vai ar patoloģiskiem procesiem piena dziedzeros (mastīti, traumas, piena atdeves traucējumi u.c.).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pēcdzemdību perioda patoloģija (traumas, olnīcu funkciju traucējumi, dzemdes iekaisumi) – 8 h lekcijas un 8 h praktiskie darbi
1.kontroldarbs Pēcdzemdību perioda patoloģija
2. Aitu, kazu, cūku, ķēvju, slaucamo un gaļas govju reprodukcija, reprodukcijas rādītāju izvērtējums – 6 h lekcijas un 8 h praktiskie darbi
2.kontroldarbs Aitu, kazu, cūku, ķēvju, slaucamo un gaļas govju reprodukcija
3. Tesmens funkcionālā anatomija, histoloģija, fizioloģija, izmeklēšana. Mastītu klasifikācija, diagnostika, ārstēšana, profilakse – 8 h lekcijas un 8 h praktiskie darbi
3.kontroldarbs Tesmens veselība, mastīti
4. Neauglība (simptomi, iedzimtā, funkcionālā neauglība). Infekcijas un invāzijas slimības kā neauglības cēloņi – 6 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi
4.kontroldarbs Neauglība
5. KEGA AIZSTĀVĒŠANA– 6 h praktisko darbu laikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti četri kontroldarbi un viens Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs.
Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.
Praktisko darbu ar dzīvniekiem kavēšanas gadījumā students tos atstrādā MPS "Vecauce", iepriekš laiku saskaņojot ar saimniecības veterinārārstu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par lauksaimniecības dzīvnieku reprodukciju (slimība, reprodukcijā pielietotās metodes u.c.), kura ietvaros studentam jāveic padziļināta literatūras analīze un gadījuma apraksts, vadoties pēc KEGA vadlīnijām. Gadījuma apraksts jāpapildina ar zinātniskās un speciālās literatūras izpēti (ne mazāk kā 10 avoti) un rakstiskā veidā jāiesniedz priekšmeta docētājiem. Apjoms līdz 10 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas tas noslēgumā mutiski jāprezentē ar 5 – 7min ilgu, ilustrētu PowerPoint prezentāciju, paužot būtiskāko informāciju par savu tēmu, atbildot uz jautājumiem un pamatojot sniegto informāciju. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mutiska un rakstiska zināšanu pārbaude (10 ballu sistēmā) lekciju un praktisko darbu laikā. Praktisko iemaņu kontrole pie dzīvniekiem.
Gala vērtējuma atzīmi veido un mutiska eksāmena, 4 kontroldarbu un KEGA darba vērtējuma vidējā vērtība.

Pamatliteratūra

1. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. 360 lpp. 2. Brūveris Z. Veterinārās histoloģijas pamati. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 527 lpp. 3. Akers R. M. Denbow D. M. Anatomy & Physiology of Domestic Animals. 1st edition. Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 2008. 612 p. 4. H.E. Koning, H.G. Liebich. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Colour Atlas, 6th Edition. Stuttgart; New York: Schattauer, 2014. 804 p. 5. Davies Morel, Mina C.G. Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management. 4th Edition. Malta: CAB International, 2015. 428 p. 6. Noakes D.E., Parkinson T.J., England C.W. Veterinary Reproduction and Obstetrics. 9th Edition. United Kingdom: Saunders Elsevier, 2009. 950 p. 7. Carleton C.L. Equine Theriogenology: Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult. Clinical Companion. Singapore: Wiley Blackwell, 2011. 1208 p. 8. Hopper R. M. Bovine reproduction. Singapore: Wiley Blackwell, 2015. 800 p. 9. Youngquist R. S., Threlfall W. R. Current Terapy in Large Animal Theriogenelogy. UK: Saunders Elsevier, 2007. 1061 p. 10. Risco C.A., Melendez Retamal P. Dairy Production Medicine. Singapore: Wiley-Blackwell, 2011. 363 p. 11. 11. Blowey R. W., Weaver A. D. Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle. 3rd edition Edinburgh, London, New York, 2011. 267 p. 12. Chenoweth P. J., P.Lorton S. P. Animal Andrology. Theories and Applications. UK: CAB International, 2014. 568 p. 13. Veterinary medicine: a textbook of diseases of cattle, sheep, pigs, goats and horses. O.M. Radostits, C.C. Gay, D.C. Blood, K.W. Hinchcliff. 9th ed. London [etc.]: W.B. Saunders Company Ltd, 2000. 1877 p. 14. Hafez E.S.E. Reproduction in Farm Animals. Lea&Febiger, 1993. 572 p. 15. Jackson P.G.G, Cockcroft P.D. Handbook of pig medicine. London: Saunders Elsevier, 2007. 296 p. 16. Roberts S. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. London: W.B.Saunders Company. 1997.- 897 p. 17. Samper J.C. Current therapy in equine reproduction. London: Saunders Elsevier, 2007. 492 p. 18. The Bovine Udder and Mastitis. Editors: M. Sandholm, T.Hankanen-Buzalski, L.Kaartinen, S.Pyorala. University of Helsinki Faculty of Veterinary Medicine. Helsinki, 1995. 312 p.

Papildliteratūra

1. Afanasjevs I., Preinbergs G. Govju ginekoloģiskās slimības. Rīga: Avots, 1982. 285 lpp. 2. Daugerts R., Garančs A. Laktācijas fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1985. 237 lpp. 3. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieka fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga: aut.izd., 2006. 340 lpp. 4. Moderna piena ražošanas ferma. J.Priekuļa redakcijā. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp. 5. Mozgis V. Govju tesmeņu slimības un to apkarošana. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. Ozolnieki, 1997. 242 lpp. 6. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Sarakstījis autoru kolektīvs profesora A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda, 2001. 191 lpp. 7. Vētra J., Ligers J., Vaiders L. Govju tesmeņa slimības. Rīga: Zvaigzne, 1997. 8. Compendium of animal reproduction. 5th revised ed. Boxmeer, Netherlands: Intervet, 1998. 281 p. 9. Veterinary Reproduction and Obstetrics. Geofferey H. A. et. al. London, Philadelphia, Toronto, Sidney, Tokyo, 1996. 726 p. 10. Richter J., Gotze R. Tiergeburtshilfe. Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey, 1993. 642 s.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais Zurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. ISSN1407-0065. 2. Journal Veterinary Medicine. 3. Journal of Veterinary Science. ISSN 1229 - 845X. 4. Žurnāls Agrotops 2017. un 2018. gads. 5. Žurnāls Latvijas Lopkopis 2017. un 2018. gads.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 9.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 studenti).