Kursa kods Vete4095

Kredītpunkti 3

Dzemdniecība un ginekoloģija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareDzemdniecība un ginekoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums07.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vita Antāne

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Veterinārās dzemdniecības kurss sniedz priekšstatu par sievišķo dzīvnieku dzimumorgānu un piena dziedzeru fizioloģiju pirms grūsnības iestāšanās, grūsnības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā, kā arī par grūsnības, dzemdību un pēcdzemdību perioda, piena dziedzeru un jaunpiedzimušo patoloģiju. Ginekoloģijas kurss apskata sievišķo un vīrišķo dzīvnieku neauglību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par sievišķās un vīrišķās kārtas dzīvnieku dzimumorgānu neiro- humorālo regulāciju, apaugļošanās, grūsnības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisēm;
• Prasmes organizēt un veikt zootehniskus pasākumus, dzīvnieku reproduktīvo orgānu slimību un neauglības profilaksē. Prasme sniegt pirmo nepieciešamo palīdzību dzemdībās.
• Kompetence novērtēt dzīvnieku atražošanas stāvokli ganāmpulkā, un sadarbībā ar veterinārārstu izstrādāt, kā arī realizēt profilaktisko pasākumu plānu neauglības ierobežošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sievišķo dzīvnieku dzimumorgānu anatomijas un fizioloģijas kursa padziļināta apguve.
2 Vīrišķo dzīvnieku anatomijas un fizioloģijas kursa padziļināta apguve.
3 Spermas iegūšanas metodes. Buļļu spermas iegūšana, makroskopiskā un mikroskopiskā spermas novērtēšana, atšķaidīšana.
4 Ekskursija uz kādu no republikas mākslīgās apsēklošanas stacijām.
5 Fizioloģiskā un saimnieciskā vaislas gatavība. Ovoģenēze. Dzimumcikls, tā stadijas.
6 Dzimumcikla neiro-humorālā regulācija un tās ietekmējošie faktori.
7 Olšūnas apaugļošanās, iespējamās novirzes un īpatnības. Zigota. Embrija attīstība. Placentācija.
8 Dzimumorgānu rektālā izmeklēšana. Mācību filma par dzimumorgānu izmeklēšanu. Izbraukuma praktiskā nodarbība.
9 Grūsnības ilgums, augļa novietojums dzemdē. Grūsnības ietekme uz mātes organismu. Grūsno dzīvnieku turēšana, ēdināšana.
10 Grūsnības patoloģija: grūsnības tūska; pirmsdzemdību gulēšana; maksts izvēršanās un izkritums. Aborti.
11 Dzemdību tuvošanās pazīmes, fizioloģija. Normālu dzemdību vadīšana.
12 Pēcdzemdību periods.Jaundzimušo kopšana, slimības.
13 Pēcdzemdību patoloģija.
14 Apgrūtinātas dzemdības un palīdzības sniegšana.
15 Tesmeņa izmeklēšana un piena pārbaude uz mastītiem. Izbraukums uz MPS "Vecauce".
16 Ganāmpulka dispanserizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Literatūras studijas par mācībspēku piedāvātām tēmām, no kurām izveido rakstisku darbu (referātu) līdz 10 lpp. A4 formātā. Studenti patstāvīgi gatavojas 3 kontroldarbu-testu un 2 kolokviju kārtošanai. Ja kavēto lekciju un nodarbību skaits nepārsniedz 10% un kolokviji nokārtoti uz labi un teicami eksāmens var tikt ieskaitīts automātiski. Pārējiem eksāmens jākārto mutiski.

Pamatliteratūra

1. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.
2. Kanska I. Govju mākslīgā apsēklošana. Rīga, 2007. 144 lpp.
3. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Sarakstījis autoru kolektīvs profesora A.. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
4. Обритцхаузер Д. А. Здоровье вымени и качество молока. Киев: Аграр Медиен Украина, 2010. 173 с.

Papildliteratūra

1. Artur G.H., Noakes D.E., Pearson N.H., Parkinson T.J. Veterinary reproduction and obstetrics. London: Saunders, 1996. 726 p.
2. Bostedt H. Fruchtbarkeitsmanagement beim Rind. DLG-Verlags-GmbH.- D-60489 Frankfurt am Main, 2006. 368 s. Grāmata atrodas VMF Klīniskajā institūtā.
3. Sandholm M., Hankanen-Buzalski T., Kaartinen L., Pyorala S. The Bovine Udder and Mastitis / University of Helsinki Faculty of Veterinary Medicine, Helsinki, 1995. 312 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais Žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. ISSN 1407-0065.
2. Journal Veterinary Medicine.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība”, kvalifikācijas „Ciltslietu zootehniķis” ieguvei, pilna un nepilna laika studijās.