Kursa kods Valo2057

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

Valo1055, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo angļu valodas zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar lietišķo dizainu un amatniecību saistītu terminoloģiju. Apgūtās zināšanas un prasmes ir nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- Fonti, multimediju dizains, tekstu grafiskā apstrāde (DTP), datorizētā projektēšana (CAD), izglītības un karjeras iespējas dizaina nozarē.
(Kontroldarbs Nr. 1),
- interjera, vides, videospēļu dizains, reklāmas dizains, dizains mūzikas industrijā.
(Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar modes, dizaina tendencēm, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Fonti.
2. Multimediju dizains.
3. Tekstu grafiskā apstrāde (DTP).
4. Datorizētā projektēšana (CAD).
5. Izglītības un karjeras iespējas dizaina nozarē.
6. CV, motivācijas vēstule.
7. Kontroldarbs I (multimediju dizains, motivācijas vēstule, darba intervija).
8. Videospēļu dizains.
9. Interjera dizains.
10. Vides dizains.
11. Reklāmas dizains.
12. Korporatīvais stils.
13. Interaktīvais dizains.
14. Dizains mūzikas industrijā.
15. Kontroldarbs II (interjera, vides dizains, terminoloģija).
16. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un abu semestru darba vērtējumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Adele P. Margolis (2019). Make Your Own Dress Patterns. 480 p. Dover Publications, New York. ISBN 9780486452548.
2. Whitehead G. (2018). Cambridge IGCSE Art & Design. 302 p., ISBN: 978-0-00-825096-6.
3. Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers (2014) Career Paths: Art & Design. Express Publishing. 120 p., ISBN: 978-1-4715-6241-9
4. Mary E. Ward (2012). English for the Fashion Industry. 96. P. Oxford Business English Express.
0194579603 (ISBN13: 9780194579605)
5. Berge, P. (2008). Yves Saint Laurent Style. Harry N. Abrams Inc.: New York. 350 p., ISBN: 9 780-0-810 9-7120-2.
6. Gromling, A. and Lingesleben T. (2007). Masters of Italian Art. Botticelli. H.F. Ullmann. 120 p., ISBN: 978-3-8331-3808-9.

Papildliteratūra

1. Justin Harris, Dawne Bell, Chris Hughes, Matt McLain, Stewart Ross and David Wooff. (2018). Design & Technology Student’s Book: Second edition. 380 p., ISBN: 978-0-00-829327-7.
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2010). Eighth edition. Oxford University Press: Oxford. 846 p., ISBN: 978-0-19-479902-7.
3. Scott, K. (1995) The Rococo Interior. Yale University press. ISBN 9780300045826
4. The Visual Dictionary [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.) www.visualdictionaryonline.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Fashion Design, Technology and Education [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2019.) www.emeraldinsight.com/loi/jfmm
2. International Journal of Fashion Studies [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2019.) www.ingentaconnect.com/content/intellect/infs
3. Journal of Fashion Technology & Textile Engineering [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2019.) www.scitechnol.com/fashion-technology-textile-engineering.php

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķais dizains un amatniecība.