Kursa kods VadZ4084

Kredītpunkti 3

Dizaina stratēģijas

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums24.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss integrē dizaina produktu tirgus un klientu uzvedības izpēti, ar dizaina produktu/pakalpojumu radīšanu saistītu mārketinga kompleksa izveidi, un dizaina produktu īpatnību ievērtēšanu, pieņemot stratēģiskus lēmumus – tirgus segmentu/nišu izvēli, cenu politikas principus, darbību biznesa un funkcionālā līmenī, un veidojot īpašo prasmju un konkurētspējas priekšrocību kompleksu, un ievērtējot gan vietējās, gan eksporta tirgu īpatnības. Kursa apguves gaitā studējošie attīstīs spējas radoši un patstāvīgi domāt, tiks apgūtas pētniecības darba iemaņas, interpretējot iegūtos rezultātus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Par stratēģijas nozīmi dizaina nozarē, par stratēģiju veidiem, par mārketinga stratēģijas vietu un lomu dizaina produktu attīstībā, par klienta/patērētāja īpatnībām un ar tām saistītiem stratēģiskajiem lēmumiem, kā arī par īpašo prasmju un konkurētspējas priekšrocību attīstīšanas stratēģijām.
Prasmes: Analizēt dizaina produktu tirgu un klientus tajā, veidot mārketinga stratēģiskā plāna elementus un kompleksu, izvēlēties dizaina produkta attīstīšanai atbilstošas stratēģijas gan vietējā, gan eksporta tirgū.
Kompetence: Izvēlētās dizaina produkta attīstīšanas stratēģijas atbilstības novērtēšana, stratēģisko aktivitāšu un lēmumu pamatotības noteikšana, stratēģisko plānu izveide un ieviešana.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Dizains un stratēģiskās darbības - mijiedarbība 2.Dizaina tirgus 3.Klients/patērētājs dizaina tirgū, tā uzvedība 4.Dizains kā produkts/pakalpojums - stratēģiskie lēmumi 5.Cenu stratēģijas dizaina risinājumiem 6.Tirdzniecības vietas dizaina risinājumiem 7.Integrētā komunikācija dizaina produkcijas tirgū 8.Dizains un reklāma - iezīmes un stratēģijas 9.Mārketinga stratēģija un mārketinga plāns dizaina produkcijai 10.Stratēģiskā vadīšana dizaina uzņēmumā 11.Stratēģiskā plānošana dizaina uzņēmumā 12.Stratēģiskās vadības un lēmumu pieņemšanas līmeņi: korporatīvais, biznesa un funkcionālais līmenis 13.Vērtību ķēde 14.Konkurētspējīgās priekšrocības radīšana 15.Stratēgiskie lēmumi finanšu piesaistē 16.Dizaina ekports - īpatnības un stratēģijas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa sekmīgu apguvi apliecinās veiksmīgi nokārtots gala eksāmens (60% no gala atzīmes), kā arī 2 mājas darbi (katrs 10% no gala atzīmes), 3 kontroldarbi par studiju kursa vielu (katra 5% no gala atzīmes), ka arī aktīva līdzdarbošanās studiju kursa lekcijās un praktiskajos darbos (5% no gala atzīmes).

Pamatliteratūra

1.Caune J. Stratēģiskā vadīšana - R.: Lidojošā zivs - 2008. -384 lpp 2.Inovācijas / tulkojums no angļu valodas, [tulkojusi Agnese Orupe]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 112 lpp. 3.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp. ISBN 9789984833033

Papildliteratūra

1.Ābeltiņa, Anna, Inovācija - XXI gadsimta fenomens / Anna Ābeltiņa. Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2008 151 lpp.
2.Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp
3.Karl T. Ulrih, Steven D. Eppinger "Product Design and Development", 5-th ed., Mc Graw Hill, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra, www.liaa.gov.lv
2.Kopfinansēšanas saites, piemŗam, https://www.kickstarter.com/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Dizains un amatniecība obligātajā daļā, pilnam laikam 3.kursa 5.semestris, nepilnam laikam 4.kursa 8.semestris