Kursa kods VadZ2045

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmējdarbības vidi, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām. Izprot kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmumu darbības plānošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par uzņēmuma darbības plānošanu, biznesa plāna mērķiem, funkcijām, izstrādes secību un struktūru, pielietojamām metodēm. Iegūst izpratni par uzņēmuma ražošanas programmas un realizācijas ieņēmumu plānošanu, konkurētspējas līmeņa noteikšanu.
• Prasmes – prot pielietot plānošanas metodes biznesa plāna izstrādē. Definēt uzņēmuma mērķus, noteikt uzņēmumam nepieciešamos darbaspēka un materiālos resursus, izstrādāt mārketinga plānu, aprēķināt uzņēmuma ieņēmumus un izmaksas. Spēj veikt peļņas vai zaudējuma plāna, naudas plūsmas plāna aprēķinus.
• Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai atrastu visizdevīgāko un vispieejamāko kompromisu starp uzņēmuma vēlmēm un praktiskajām iespējām, sagatavojot biznesa plānu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba tēmas izvēle, saskaņošana ar vadītāju.
2 Izvēlētās tēmas teorētiskā pamatojuma izstrāde.
3 Izvēlētās tēmas teorētiskā pamatojuma izstrāde.
4 Izvēlētās tēmas teorētiskā pamatojuma izstrāde.
5 Izvēlētās tēmas teorētiskā pamatojuma izstrāde.
6 Idejas vai/un uzņēmuma izveides biznesa plāna izstrāde - Preces / paklapojuma raksturojums.
7 Idejas vai/un uzņēmuma izveides biznesa plāna izstrāde - Uzņēmuma, uzņēmēja raksturojums.
8 -Idejas vai/un uzņēmuma izveides biznesa plāna izstrāde - Noieta tirgus raksturojums un plānošana.
9 Idejas vai/un uzņēmuma izveides biznesa plāna izstrāde - Ražošanas / pakalpojuma sniegšanas procesa plānošana.
10 Idejas vai/un uzņēmuma izveides biznesa plāna izstrāde - Ražošanas / pakalpojuma sniegšanas procesa plānošana.
11 Idejas vai/un uzņēmuma izveides biznesa plāna izstrāde - Uzņēmuma organizatoriskās un pārvaldes procesu plānošana.
12 Idejas vai/un uzņēmuma izveides biznesa plāna izstrāde - Risku noteikšana un pretrisku pasākumu plānošana.
13 Idejas vai/un uzņēmuma izveides biznesa plāna izstrāde - Naudas plūsmas plānošana.
14 Idejas vai/un uzņēmuma izveides biznesa plāna izstrāde - Peļņas vai zaudējumu, bilances plānošana.
15 Kursa darba rezultātu prezentēšana.
16 Kursa darba rezultātu prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba iesniegšanu, aizstāvēšanu un vērtēšanu nosaka mācībspēks, pamatojoties uz Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai.

Pamatliteratūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KFI „Biznesa Komplekss”, 2005. 120 lpp.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
4. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004.176 lpp.

Papildliteratūra

1. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību. R. Helera redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 256 lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
3. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018
3. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505

Piezīmes

Kursa darbs nozares profesionālās specializācijas kurss, profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmai „Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studentiem.