Kursa kods VadZ2005

Kredītpunkti 2

Vadīšanas pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Linda Groma

MBA

author vieslekt.

Vizma Kūlupa

Mg. sc. soc.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem vadībzinātnēs, vadīšanas būtību, attīstību, metodēm un funkcijām (diskusija nodarbībā, kontroldarbs);
• Zināšanas un spēja noteikt organizācijas struktūru, tās veidus, kultūras tipus (diskusija nodarbībā, praktiskie darbi);
• Zināšanas un izpratne par vadīšanas stiliem un vadītāja profesiogrammu, varu, autoritāti (praktiskie darbi);
• Prasmes izvēlēties un pielietot vadīšanas procesa analizēšanai un īstenošanai nepieciešamo metodiku (patstāvīgi darbi, praktiskie darbi, prezentācija);
• Prasme prezentēt un izskaidrot sava darba rezultātus (prezentācija);
• Spēja argumentēt, izskaidrot savu viedokli un diskutēt par vadīšanas procesu būtību, lēmumu pieņemšanu un kontroles nozīmi vadīšanas procesā (diskusija nodarbībā, patstāvīgie darbi, praktiskie darbi);
• Spēja sadarboties un atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus (praktiskie darbi, patstāvīgie darbi);

• Spēja kritiski analizēt ar vadīšanu saistītas problēmsituācijas un raksturot konflikta cēloņus, sniedzot risinājumus (kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vadīšana, tās būtība, vadīšanas teorijas. Vadīšanas funkcijas un metodes (lekcija – 1h);
2. Organizācija, organizācijas struktūra, to veidi, kultūra (lekcija – 1h);
3. Vadītājs, vadīšanas stili, to efektivitāte (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
4. Vara, autoritāte – ietekme organizācijas vadīšanas procesos. Līderis (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
Kontroldarbs (praktiskais darbs – 1h);
5. Plānošana. Plānošanas būtība, veidi (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
6. Lēmumi, to būtība. Lēmumu pieņemšanas process, metodika (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
7. Kontrole, tās veidi un nozīme organizācija (lekcija – 1h);
8. Motivācija, motivācijas teorijas, nozīme vadīšanas procesā. Materiālā un nemateriālā motivācija (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
Kontroldarbs (praktiskais darbs – 1h);
9. Komunikācija, tās būtība, komunikācijas process un īpatnības. Komunikācijas veidi. Atgriezeniskā saite (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
10. Personāla vadība, personāla vadības mērķi un funkcijas. Personāla atlases process un tendences (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
11. Iekšējo darba attiecību veidošana organizācija. Mobings, bosings (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
12. Komandas menedžments, komandas veidošanas principi, grupas dinamika (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
13. Konflikti, to būtība, veidi, atrisināšanas iespējas (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
14. Paaudžu koncepts un tā nozīme vadīšanā (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
15. Uzstāšanās un pārliecināšanas māksla. Pārliecināšanas metodes (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);

16. Laika un stresa menedžments. Metodes prioritāšu noteikšanai, deleģēšana (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);

Kontroldarbs (praktiskais darbs – 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu veido:
1. kontroldarbs – 30 punkti;
2. kontroldarbs – 30 punkti;
patstāvīgais darbs – 30 punkti;

praktiskie darbi – 10 punkti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs: prezentācija “Vadīšana uzņēmumā X”. Izstrādāto darbu prezentē kursa biedriem, prezentācijas ilgums 5-7 minūtes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu studiju kursā veido:
1. kontroldarbs – 30 punkti;
2. kontroldarbs – 30 punkti;
patstāvīgais darbs – 30 punkti;
praktiskie darbi – 10 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
2. Human Resource Management. Ed. by J.C.Hayton. Wiley Company, 2013.
3. Long J.M. Management and Leadership Skills That Affect Small Business Survival: a resource guide for small businesses everywhere: London, New York: Anthem Press, 2019, 180p
4. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
5. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.

6. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Biznesa augstskola Turība izdevniecība, 2013. 304 lpp.

Papildliteratūra

1. Dubkēvičš L. Līderība vadīšanā. Rīga: RaKa, 2011, 120 lpp.
2. Drukers P. F. Efektīvs vadītājs: Rokasgrāmata 5 svarīgāko efektivitātes paradumu apgūšanai. Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2011. 224 lpp.
3. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. – p.233
4. Šarmers K.O. U teorija: vadība no topošās nākotnes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 445 lpp. ISBN 978-9934-07653-4

5. The International Journal of Human Resource Management. Print ISSN: 0958-5192 Online ISSN: 1466-4399

Periodika un citi informācijas avoti

Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041