Kursa kods TraZ4006

Kredītpunkti 2

Automobiļu tehniskā apkalpošana

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā studenti apgūst autotransporta uzņēmuma projektēšanas metodiku. Iepazīstas ar autotransporta un servisa uzņēmumu tehnoloģiskā plānojuma izvēles un aprēķina principiem. Iegūtās zināšanas ir izmantojamas praktiskajā autotransporta uzņēmuma projektēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - specializētas zināšanas automobiļu tehniskajā apkalpošanā saistībā ar autotransporta uzņēmuma plānojuma un servisa tehnoloģiskā procesa aprēķinu, iekārtu izvēles pamatojumu un remontstrādnieku skaita aprēķinu.
Prasmes - teorētiski apgūto un aprēķināto spēj radoši izmantot plānojuma grafiskajā attēlošanā, ievērtējot tehnoloģiskā procesa kvalitatīvu nodrošinājumu atbilstoši pastāvošajiem normatīviem, profesionāli prot plānot autotransporta uzņēmuma teritoriju ērtai kustības organizācijai un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.
Kompetence - spēj pieņemt ar aprēķiniem pamatotus lēmumus saistībā ar jaunu automobiļu servisa un ekspluatācijas uzņēmumu plānojumu, izstrādājot ražošanas zonu un uzņēmuma teritoriju, kā arī tehnoloģisko iekārtu izvietojumu atbilstoši pēdējām tehnoloģiskajām novitātēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Autotransporta uzņēmuma tipi, to funkcijas un klasifikācija.
2 Autotransporta uzņēmumu struktūras un to funkcionālās shēmas.
3 Autotransporta uzņēmuma ražošanas tehniskā bāze un projektēšanas kārtība.
4 Autoservisu, auto tirdzniecības un nomas uzņēmumu struktūras funkcionālās shēmas.
5 Autotransporta uzņēmumu ražošanas programmas.
6 Darba režīmi, transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta normatīvi un to korekcija.
7 Darba apjoma un personāla aprēķins autotransporta uzņēmumos.
8 Autotransporta uzņēmumu ražošanas zonu, iecirkņu un noliktavu tehnoloģiskais aprēķins.
9 Automobiļu tehnisko apkopju un remontu posteņu plūsmas līniju un zonu tehnoloģiskais aprēķins.
10 Autotransporta uzņēmumam nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas izvēle, pamatojums un aprēķins.
11 Autotransporta uzņēmumu struktūrdaļu telpu laukumu aprēķināšanas metodes (analītiskās, grafiskās).
12 Autotransporta uzņēmumu ražošanas zonu plānošana.
13 Autotransporta uzņēmumu struktūrdaļu tehnoloģiskā plānošana.
14 Autotransporta uzņēmuma kopējā plānošana.
15 Autotransporta uzņēmuma ģenerālais plāns un transportlīdzekļu kustības organizācija.
16 Autotransporta uzņēmumu projekta tehniski – ekonomiskais novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi izstrādātai kursa projekta aprakstošai daļai atbilstoši studenta izvēlētai projektēšanas tematikai. Kursa projektā jābūt iekļauta un sekmīgi izstrādātai grafiskai daļai, kas sevī ietver uzņēmuma ģenerālo plānu un detalizētu servisuzņēmuma ražošanas zonu plānojumu.
Pārbaudes veids - kursa darbs.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D. Autotransporta uzņēmuma projektēšana. Metodiskie norādījumi kursa projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 40 lpp.
2. Напольский Г.М. Технологические проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. Москва: Транспорт, 1993. 272 с
3. Суханов Б.Н. и.др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. Москва, Транспорт, 1991. 160 с.
4. Kunkule D. Uzņēmējdarbība transportā. - Jelgava: LLU, 2007. 40 lpp.

Papildliteratūra

1. Gscheidle R. Tabellenbuch Kraftfahrzeugtehnik. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005.
2. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007, 1196 p. Rīgā RTU. Pasūtīts: Automotive Handbook. 8 th Edition. Bentley Publishers, 2011, 1266 p.

Piezīmes

Obl.: TF lauksaimniecības inženierzinātnes pamatstudiju programmas apakšprogrammai “Autotransports”