Kursa kods TraZ4004

Kredītpunkti 2

Automobiļu tehniskā apkalpošana II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ3024, Automobiļu tehniskā apkalpošana I

TraZ4025, Autoelektroiekārtas

TraZ4051, Spēkratu uzbūve

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā studenti apgūst automobiļu tehniskās apkalpošanas darbu organizēšanas un vadības pamatus, darbu organizēšanu posteņos. Ekspluatācijas materiālu uzglabāšanas un normēšanas principus, automobiļu un to mezglu tehniskā stāvokļa vērtēšanas būtību, kā arī apgūst moderno mēriekārtu izmantošanu automobiļu ekspluatācijas parametru noteikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izprot automobiļu tehniskās apkalpošanas darbu organizēšanas un vadības principus, pārzin spēkratu glabāšanas metodes, specializēto automobiļu tehnisko apkalpošanu, spēkratu apkalpošanas un remonta paņēmienus.
• Prasmes - prot novērtēt un izvēlēties piemērotāko automobiļu glabāšanas, apkopju, tehniskā remonta metodi. Prot izmantot modernas mēriekārtas automobiļu tehniskā stāvokļa novērtēšanā un nepilnību novēršanā.
• Kompetence - vadīt automobiļu tehniskās apkalpošanas darbus un procesus, sagatavot operāciju izpildes tehnoloģiskās kartes, patstāvīgi veikt automobiļu un to mezglu diagnostiku un apkopi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Autotransporta glabāšanas tehnoloģija. Slēgtā glabāšana un glabāšana atklātos laukumos.
2 Automobiļu sildīšanas metodes un sildītāji. Metodes un līdzekļi iedarbināšanas atvieglošanai.
3 Automobiļu tehnisko apkopju un tehnisko remontu tehnoloģija.
4 Automobiļu tīrīšanas mazgāšanas darbi, to izpildes tehnoloģija.
5 Automobiļu tekošais remonts un tā ietekmējošie faktori.
6 Speciālo un specializēto automobiļu tehniskā apkalpošana.
7 Specializēto automobiļu agregātu tehniskā apkalošana.
8 Automobiļu celšanas un apskates darbi, to izpildes tehnoloģija un apskates bedres.
9 Automobiļu tehnisko apkopju un tehnisko remontu ražošanas procesa organizācija un vadība.
10 Tehniskā apkalpošana specializētos un universālos posteņos, posteņu darba organizācija.
11 Noteikumi par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un tehnisko apskati.
12 Tehniskās kontroles iedalījums un tehniskā stāvokļa vērtēšana.
13 Autotransporta materiāli tehniskais nodrošinājums. Rezerves daļu glabāšana un normēšana.
14 Degvielas normēšana, degvielas normu noteikšana un palielināšana.
15 Automobiļu ekoloģiskās sistēmas to apkalpošana.
16 Datorizācijas process tehnisko apkopju un remontu sistēmā. Apkalpošanas sistēmas perspektīvā attīstība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem, izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem. Jābūt nokārtotiem kontroldarbiem ar vērtējumu vismaz 4 balles. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Ir LLU FB 33 eks.
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Аринин И. Н., Коновалов С.И., Баженов Ю. В. Техническая експлуатация автомобилей. Изд. 2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 314.с.
4. Беднарский В. В. Техническая обслуживание и ремонт автомобилей. Изд. 3-е, перераб. и дополнин. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 456. с.

Papildliteratūra

1. Elbl H., Föll W., Schüler W. Tabellenbuch Fahrzeugtechnik. Stuttgart: Holland + Josenhans, 2008. 362 lpp.
2. Modern Automotive Technology, : Fundamentals, service, diagnostics. The German edition was written by technical instructors, engineers and technicians; editorial office (German edition), R. Gscheidle. Haan-Gruiten, Germany: Europa Lehrmittel, 2006. 688 p.
3. Denton T. Advanced Automotive Fault Diagnosis. USA: Elsevier. 2007. 271 p.

Piezīmes

Obligāts: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Autotransports pilna un nepilna laika studijās.