Kursa kods Psih1011

Kredītpunkti 3

Organizāciju psiholoģija un vadībzinības

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums05.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Vizma Slava

Mg. paed.

author asoc. prof. (Emeritus)

Jānis Ābele

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursā ir integrētas Organizāciju psiholoģijas un vadībzinību teorētiskas un praktiskas nostādnes par dažādiem organizācijas darbības un vadīšanas principiem un pilnveides iespējām, kā arī par starppersonu attiecībām organizācijā. Kursā tiek analizēta vadītāja loma vadības procesos, grupu un komandu veidošanas psiholoģiskie aspekti, komunikācija organizācijā, darbinieku motivācija organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - spēj izskaidrot organizācijas psiholoģijas un vadīšanas pamatjēdzienus, raksturot organizācijas vadīšanas funkcijas un principus; identificēt organizāciju ietekmējošos faktorus, definēt efektīvu komunikāciju organizācijā, raksturot konfliktus un to risināšanas taktikas, izprot komandas veidošanas principus.
• Prasmes izprast ārpus un iekšpus organizācijas notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām. Prasme analizēt vadības situācijas, izmantojot dažādu teorētisko skolu atziņas par līderību, komunikāciju, motivāciju, konfliktu risināšanu un komandu veidošanu. Prasmes strādāt komandā/grupā un individuāli. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
• Kompetence - risināt problēmas, pieņemt lēmumus un prognozēt attīstību dažādās organizācijas darbības situācijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Organizācijas jēdziens un tipoloģija. Organizācijas funkcionēšanas principi. Organizācijas iekšējā un ārējā vide.
2 Vadībzinību būtība. Vadībzinības un menedžments. Menedžmenta process un funkcijas.Vara un tās izpausmes veidi.
3 Vadītāja personība. Vadītāja sociālpsiholoģiskās funkcijas grupā. Vadīšanas procesa subjekti. Vadīšanas stili.
4 Līderība. Līderības teorijas. Autoritāte, tās veidi.
5 Indivīds organizācijā. Indivīdu tipu psiholoģiskie un sociālpsiholoģiskie raksturojumi.
6 Organizācija kā grupa. Grupu tipi. Grupu raksturojošie psiholoģiskie procesi un sociālās parādības. Komandas darbs.
7 Psiholoģiskais mikroklimats. Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas nosacījumi organizācijā.
8 Darba motīvi un motivācijas teorijas. Grupu motivēšana.
9 Komunikācija organizācijā, to ietekme uz starppersonu attiecībām.Cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes mehānismi.
10 Problēma. Lēmumu pieņemšanas process un metodes. Stratēģiskie lēmumi.
11 Konflikti organizācijā un to risināšanas taktikas un stratēģijas.
12 Plānošanas būtība un tipi. Stratēģiskā plānošana.
13 Informācijas un darba koordinēšanas principi.
14 Darba organizēšanas principi, pienākumu deleģēšana.
15 Kontroles būtība. Kontroles funkcijas un loma menedžmentā.
16 Organizāciju kultūra, funkcijas, to ietekmējošie ārējās un iekšējās vides faktori. Organizāciju pilnveidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aktīva dalība semināros, sagatavots un prezentēts patstāvīgais darbs par izvēlētu tematu, iegūts sekmīgs vērtējums kontroldarbos un individuālo darbu semināros. Kādas organizācijas SVID analīze.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
2. Praude V. Menedžments. Rīga: Burtene, 2012. 1.grāmata: 496 lpp., 2.grāmata: 306 lpp.
3. Jex S.M., Britt T.W. Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach. Wiley, 2008. 648 p.
4. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 344 lpp.

Papildliteratūra

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp.
2. Harward Business Review. 10 Must Reads on Leadership. Harward Business Review Press, 2011. 284 p.
3. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana: īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga: Jumava, 2010. 197 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biznesa Psiholoģija. Ikšķile: Saules Bite. 2006- ISSN 1691-3183.
2. Journal of Organizational Behavior. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0894-3796. ISSN (electronic): 1099-1379.
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligātais kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība”, Meža fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežzinātne" un profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Mežinženieris”.