Kursa kods PolZ3001

Kredītpunkti 2

Pašvaldību organizācija

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozarePārvalde un administrācija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums06.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

author

Andis Kursītis

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Pašvaldības ir neatņemama demokrātijas sastāvdaļa, tādēļ, veidojot Latvijā demokrātisku režīmu, ir svarīgi izprast pašvaldību būtību. Kursa gaitā tiek apskatītas dažādas municipālās pārvaldes organizācijas formas. Lai labāk izprastu pašreizējo situāciju, klausītāji tiek iepazīstināti ar vietējo pašvaldību rašanos Latvijā. Tiek analizēta pašvaldību kompetence, jaunākās menedžmenta atziņas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par: valsts pārvaldes elementiem, t.sk., pašvaldības darbu Latvijā un ES, zināšanas par pašvaldības normatīvo dokumentu sagatavošanas un izstrādes kārtību Latvijā, par pašvaldību politiku;
• prasmes - Izprast sabiedrībā notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām; Piedāvāt risinājumus, izvērtēt to ietekmi uz pašvaldību; Izprast pašvaldību pārvaldē notiekošos procesus un spēt novērtēt to ietekmi; Pārzināt pašvaldību pārvaldē pastāvošo lēmumu pieņemšanas sistēmu, atbildības sadali un atskaitīšanās kārtību; Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas sava darba un struktūrvienības efektīvai vadīšanai;
• kompetence - Veidot pašvaldības politiku, izstrādāt atbilstošus politiskas normatīvo dokumentu projektus, koordinēt pašvaldību politikas īstenošanu; Piedalīties jaunu pašvaldības koncepciju, stratēģiju un attīstības programmu un pamatnostādņu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pašvaldības jēdziens un būtība.
2 Municipālās organizācijas formas.
3 Pašvaldību veidošanās un attīstība Latvijā.
4 Pašvaldību reforma.
5 Valsts un pašvaldību kompetence.
6 Pašvaldību ievēlēšanas kārtība.
7 Domes uzdevumi. Deputāta darbs pašvaldībā.
8 Lēmuma pieņemšana.
9 Domes sēdes struktūra.
10 Jaunu publiskās pārvaldes principu lietošana.
11 Administratīvais līmenis.
12 Pašvaldības vadītājs.
13 Jauno vadības metožu izmantošana.
14 Pašvaldību ekonomika un budžets.
15 Pašvaldību finansu izlīdzināšanas mehānisms.
16 Administratīvā reforma Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda 3 mājas darbi, kuru apjomu un tematiku nosaka pasniedzējs semestra sākumā, jāuzraksta 2kontroldarbi, prezentācija un ieskaite ar atzīmi semestra beigās.

Pamatliteratūra

1. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 384 lpp.
2. Rags Z. Pašvaldības un to darbības tiesiskais pamats demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2000. 306 lpp.
3. Rags Z. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs (ārvalstu pašvaldību tiesības). Rīga: LPA, 2004. 285 lpp.
4. Vaidere I u.c. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 296 lpp.

Papildliteratūra

1. Par pašvaldībām: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 19.05.1994.; stājas spēkā 09.06.1994. ar grozījumiem. [Skatīts 19.04.2013.]. Pieejams: Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
2. Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. 512 lpp.
3. Ukolovs V., Mass A. u.c. Vadības teorija. Rīga: Jumava. 2006. 248 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Logs. Latvijas Pašvaldību savienības izdevums 2000-2010 ISSN 5888
2. Policy Analysis. 2004-2010. ISSN 6564
3. "The Economist." 2008 - 2011. ISSN 4788

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Sabiedrības pārvalde" un "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" studentiem.