Kursa kods PārZ4015

Kredītpunkti 1.50

Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Envija Velga Strautniece

Dr. sc. ing.

author viesdoc.

Solvita Kampuse

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu ķīmisko sastāvu un fizikālajām īpašībām. Apgūst augļu, ogu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus. Iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Iepazīstas ar šajā nozarē izmantojamām speciālām iekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studentiem būs:
zināšanas; par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas principiem un pārstrādes laikā notiekošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem;
prasmes; spēt izvērtēt augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu kvalitātes parametrus (fizikālos, ķīmiskos, u.c.), vadīt un kontrolēt dažādu augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģiskajos procesos;
kompetence; spēt analizēt un skaidrot dažādu augļu un dārzeņu produktu ražošanā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augu- ogu pārstrādes produktu iedalījums. Augļu ─ ogu kompoti.
2 Augļu ─ ogu džemi, ievārījumi un biezeņi. Augļu ─ ogu marmelāde.
3 Augļu ─ ogu sulas, to iedalījums. Sulu ražošanas tehnoloģijas.
4 Augļu, ogu, dārzeņu saldēšana: saldēšanas būtība, izmaiņas saldēšanas laikā.
5 Saldēšanas tehnoloģijas. Kartupeļu pārstrādes produktu iedalījums
6 Kartupeļu pārstrādes produkti: kartupeļu čipsu, frī kartupeļu, kartupeļu cietes ražošanas tehnoloģijas.
7 Eļļas, to iedalījums, ieguves tehnoloģijas
8 Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Semestra laikā jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas un praktiskie darbi un sekmīgi jāuzraksta plānotie kontroldarbi par lekciju materiālu (vidējai atzīmei par visiem kontroldarbiem jābūt vismaz 6), kas atļauj studentam saņemt akumulējošo eksāmenu šajā priekšmetā).

Pamatliteratūra

1. Kokars V. Skrupskis I. Kā saglabāt ziemai augļus un dārzeņus. Rīga: Zinātne, 1992. 77 lpp.
2. Vaclavik V.A. Essentials of Food Science. New York, International Thomson Publishing, 1998. 419 p.
3. Processing fruits: Science and technology. 2nd ed. Edit by D.M. Barrett, L.P.Somogyi, H. Ramaswamy- CRC Press, Inc., 2005. 841 p.
4. Processing Vegetables: science and technologies. Ed. by D.S. Smith, J.N. Cash et al. Lancaster; Barsel: Technomic Publishing Company, Inc., 1997 -X. 434 p.

Papildliteratūra

1. Bioactive compounds in foods. Eedited by J.Gilbert, H.Z.Şenyuva. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 409 lpp.
2. Kokars V. Kā glabāsim un pārstrādāsim dārzeņus. Rīga: Apgāds "Līdums", 1994. 96 lpp.
3. Improving the health-promoting properties of fruit and vegetable products. Ed. by F.A. Tomas-barberan and M.I. Gil. Woodhead Publishing Limited, 2008. 560 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Technology. Published by Institute of Food Technologists. ISSN: 0015-6639. Pieejams arī : http://www.ift.org/food-technology.aspx
2. Food Quality and Preference. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
3. Food Science and Technology. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127. Pilni teksti Science Direct datubāzē.

Piezīmes

Kurssiekļauts Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pārtikas zinātnes un pārtikas produktu tehnoloģijas pilna laika studiju programmas obligātajā daļā.