Kursa kods PārZ3011

Kredītpunkti 2

Mikrobioloģija II

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1010, Organiskā ķīmija I

Ķīmi3005, Bioķīmija

PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija

Kursa anotācija

Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par dažādu mikroorganismu pielietojumu pārtikas produktu ražošanā, iepazīstas ar raksturīgāko pārtikas produktu mikrofloru, tās izmaiņām produktu uzglabāšanas laikā un mikrobiālās izcelsmes defektu rašanos pārtikas produktos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par mikroorganismu metabolītu izmantošanu pārtikas sistēmās, pārtikas produktu mikrobioloģisko drošību un nekaitīgumu – kontroldarbi.
Prasme veikt pārtikas produktu mikrobioloģiskās analīzes, kā arī analītiski izvērtēt iegūtos rezultātus – laboratorijas darbi.
Kompetence pārtikas produktu mikrobioloģiskā testēšanā atbilstoši LVS ISO standartu prasībām – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Svaigpiena mikrobiālās piesārņošanās avoti. 2. Svaigpiena mikrofloras raksturojums. L.D.: "Piena mikrobioloģiskā kontrole" 3. Atdzēsētās gaļas mikrobiālās piesārņošanās avoti. 4. Gaļas produktu mikrofloras raksturojums. L.D.: "Desu mikrobioloģiskā kontrole" 5. Olu un olu produktu mikrofloras raksturojums. 6. Svaigu zivju mikrofloras raksturojums. L.D.: "Olu mikrobioloģiskā kontrole". 7. Zivju produktu mikroflora. 1. kontroldarbs. 8. Graudu epifītā mikroflora. L.D.: "Sauso pārtikas produktu mikrobioloģiskā kontrole". 9. Miltu mikroflora. 10. Miltu un miltu konditorejas izstrādājumu mikroflora. L.D.: "Konditorejas izstrādājumu mikrobioloģiskā kontrole". 11. Augļu mikroflora. 12. Dārzeņu mikroflora. L.D.: "Augļu sulu mikrobioloģisikā kontrole". 13. Bezalkoholisko dzērienu un alus mikroflora. 14. Patogēnie mikroorganismi dzīvnieku valsts izejvielās un produktos. L.D.: "Dzērienu mikrobioloģisikā kontrole". 15. Patogēnie mikroorganismi augu valsts izejvielās un produktos. 16. 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Studentiem semestru laikā jāraksta kontroldarbi, jāizstrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi iepazīstās un analizē literatūrā esošās atziņas par pārtikas mikrobioloģiju,gatavojās zināšanu pārbaudēm,laboratorijas darbu aizstāvēšanai analizējot iegūtos rezultātus un pielietotās metodes

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai saņemtu akumulējošo ieskaiti, visiem kontroldarbiem ir jābūt ar vērtējumu 7, ja tas ir zemāks, tad studenti kārto papildus ieskaiti.

Pamatliteratūra

1. Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 130 lpp. 2. Microbiology handbook. Dairy products. Edited by Rhea Fernandes. Leatherhead: Leatherhead Food International; Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. 173 p. 3. Microbiology handbook. Fish and seafood. Edited by Rhea Fernandes. Leatherhead: Leatherhead Food International; Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. 258 p. 4. Microbiology handbook. Meat products. Edited by Rhea Fernandes. Leatherhead: Leatherhead Food International; Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. 297 p.

Papildliteratūra

1. Handbook of brewing: processes, technology, markets. Edited by Hans Michael Eßlinger. Weinheim : WILEY-VCH Verlag, 2009. 746 p. 2. Encyclopedia of microbiology. Editor in chief Moselio Schaechter. 3rd ed. London: Academic Press, 2009. 6 sēj.

Periodika un citi informācijas avoti

Taylor & Francis Group CRCnetBASE e-grāmatas

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem 6. semestrī