Kursa kods MatZP038

Kredītpunkti 8

Asistēšana un tehnoloģijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Laura Boldiševica

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

MākZ3027, Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana

MašZ2015, Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I

MašZ2016, Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II

MašZ3015, Kvalitātes vadība

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Soci4008, Datu ieguve un apstrāde

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti kā novērotāji un vienlīdz darba veicēji kļūst par dizaineru asistentiem izvēlētajā uzņēmumā / dizaina studijā / lietišķās mākslas centrā / pie individuāla saimnieciskās darbības veicēja. Iepazīstas ar dizaina procesiem, produktu radīšanas gaitu, materiāliem un tehnoloģijām, izprot darba plānošanu, organizēšanu un kontroli. Piedalās materiālu iepirkumos, spēj sastādīt tāmi un asistēt prakses vadītāju. Iegūst iedvesmu un nepieciešamo informāciju bakalaura darba tēmas izvēlei. Prakses vieta tiek sasaistīta ar izvēlēto apakšspecialitāti - tekstils vai koks/metāls.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Studenti izprot dizainera darba procesu un darba pienākumus. Saprot komunikācijas spēju nozīmību darbā ar klientiem, kā arī izprot produktu prezentācijas veidošanu. Pārzin projekta vadības gaitu un prot rast optimālus problēmas risinājuma veidus. Iegūst jaunas zināšanas izstrādājumu tehnoloģiskajos procesos.
• Prasmes: Spēj uzdevumus veikt patstāvīgi vai ar prakses vadītāja līdzdalību. Prot komunicēt ar sadarbības partneriem un klientiem, pildot dotos uzdevumus. Spēj novērtēt materiālu konstruktīvās un ekspluatācijas īpašības un tehnoloģiju lietderīgas izmantošanas iespējas. Prot analizēt koncepta risinājuma veidus un realizācijas iespējas.
• Kompetence: prasme strādāt patstāvīgi vai darba grupās, spēja komunicēt un veidot sadarbību. Prot risināt ar dizaina procesiem saistītas situācijas un pielietot radošās metodes. Izprot produkta dizaina izstrādes posmus. Spēj analizēt materiālu, tehnoloģiju pielietojumu un atbilstību tehniskajām un estētiskajām kvalitātēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Individuāls darbs ar prakses vadītāju – prakses programmas saskaņošana.
2 Izvēlētās apakšspecialitātes darba specifikas izpēte.
3 Darbs ar klientiem, dizaina projekta pārraudzība un asistēšana.
4 Komunikācija ar sadarbības partneriem, materiālu piegāde.Izmaksu aprēķini, tāmes sastādīšana.
5 Uzņēmuma produktu piedāvājuma analīze un izpēte. Tirgus izpēte, konkurētspējas novērtējums. Mērķauditorijas analīze.
6 Jaunu dizaina produktu konceptuālā izstrāde.Materiālu un tehnoloģiju pielietojuma analīze izstrādājumu radīšanas procesā
7 Produkta prezentācijas izstrāde.Dizaina kvalitātes aspektu novērtējums.
8 Prakses uzdevumu detalizēta atspoguļošana prakses dienasgrāmatā.Prakses atskaites iesniegšana un prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulāras tikšanās ar prakses vadītāju. Prakses dienasgrāmatas iesniegšana IMI. Sekmīgi novērtēta prakses atskaite un prezentācija. Ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Uzņēmuma dokumentācija
2. Dizainera profesijas standarts (2010) 279.-285.lpp. [tiešsaiste] [skatīts 12.01.2018]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf
3. Best, K., Design Management: managing design strategy, process and implementation. Switzerland: AVA Publishing SA, 2006. 215 p.
4. Townson, D. (2017) The seven tenets of human-centred design [tiešsaiste] [skatīts 11.01.2018]. Pieejams: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/seven-tenets-human-centred-design

Papildliteratūra

1. Bērziņa, E. (2011), Par dažiem izvēles un kvalitātes aspektiem mūsdienu dizaina vērtējumā [tiešsaiste] [skatīts 12.01.2018]. Pieejams: http://old.design.lv/dizaina-teorija/207-%20par-daiem-%20izvles-un-%20kvalittes-aspektiem-%20msdienu-dizaina-%20vrtjum
2. Cooper, R., Junginger, S., Lockwood, T., Buchanan, R., Bolan, R., Chung, K.,The handbook of design management. United Kingdom: Bloomsbury, 2011. 566 p.
3. DK Publishing, Design: The definitive visual history. The United Kingdom: Dorling Kindersley, 2015. 400 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Teters, D. “Kā dizains var maldināt?”, Dizaina studija, marts-aprīlis, 2009. 18-19 lpp.
2. Jākobsone, I., Pētersons, M., Vokova, T. “The latest trends of design industry development and perspectives in Latvia”, Journal of Business Management, 2010. No.3, pp.72-78.[tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.riseba.lv/lv/zinatne/zinatniskas-publikacijas/journal-business-management
3. Piņķe, A. “Eko Love: Vai zaļais ir tik zaļš?”, Deko, februāris 2017, lpp. 43. – 46.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība " obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.