Kursa kods MatZP006

Kredītpunkti 2

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ulvis Miončinskis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

Kursa anotācija

Zināšanas par kokapstrādes mašīnu un instrumentu uzbūvi un ekspluatāciju – ekskursijas uzņēmumos, laboratorijas darbi, prakses pārskata aizstāvēšana.
Prasmes veikt darbmašīnu tehniskos aprēķinus un izvēlēties piemērotus instrumentus konkrētu uzdevumu veikšanai – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, studiju darba aizstāvēšana.
Kompetence izvērtēt darbmašīnu un instrumentu stāvokli uzņēmumā un pamatot to – ekskursijas uzņēmumos, laboratorijas darbi, prakses pārskata aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par dažādu instrumentu konstrukcijām, darbmašīnu precizitātes noteikšanas metodēm
• Prasmes: Praktiski izmērīt dažādus instrumentu parametrus un darbmašīnu precizitāti
• Kompetence: Novērtēt instrumenta piemērotību darbam, novērtēt darbmašīnas precizitāti

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar kokapstrādes mašīnu un instrumentu konstrukcijām, precizitātes pārbaudes
2 Kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana, iepazīšanās ar tehnoloģiju un ražošanas iekārtām

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts prakses pārskats

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie var izstrādāt studiju darbus par sekojošām tēmu: Latvijā ražotas koksnes apstrādes darbmašīnas vērtējums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju darba vērtējumu veido darba izpildes atbilstība uzdevumam un atbildes uz jautājumiem, darbu aizstāvot.

Pamatliteratūra

1. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava. 2014. 90 lpp.
2. Ettelt B., Gittel H-J. Sagen Frasen Hobelen Bohren. Berlin. DRW-Verlag. 2004. 290 S.
3. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. - Rīga: Jumava, 2002. 293 lpp.
4. Глебов И. Т., Неустроев Д. В. Справочник по дереворежущему инструменту. Екатеринбург. УГЛА. 2000. 252 с.

Papildliteratūra

1. Sleņģis M.-Ē. Kokzāģēšanas instrumenti. To sagatavošana darbam. Rīga: LAK, 1998. 120 lpp.
2. Eckhard M. Holztechnik Grundlagen der CNC- Holzbearbeitung. Stuttgart, Verlag Europa- Lehrmittel, 1999. 109 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.