Kursa kods MatZ3063

Kredītpunkti 4

Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ3062, Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I

Kursa anotācija

Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains ir studiju kurss, kura apguve sekmē izpratni par koksnes materiālu veidiem, kokapstrādes tehnoloģijām un to izmantošanas iespējām dizaina izstrādājumu izgatavošanai. Kursa mērķis ir radīt priekšnosacījumus spējām konstruēt un izgatavot potenciāli pieprasītus dizaina koksnes izstrādājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - klasificēt un izskaidrot koksnes materiālu un to apstrādes veidus, izskaidrot koksnes materiālu atbilstības novērtēšanas un apstrādes jēdzienus un apspriest koksnes apstrādes procesa būtību un parādības, kas raksturo šos procesus.
• Prasmes - konstruēt koksnes izstrādājumus, plānot tehnoloģisko procesu secību un noslogojumu, pārbaudīt koksnes materiālu, darbmašīnu un griezējinstrumentu tehnoloģisko iespēju piemērotību apstrādes mērķa saniegšanai un analizēt koksnes apstrādes procesu likumsakarības.

• Kompetence - izstrādāt un novērtēt koksnes izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģisko procesu, izvēlēties piemērotākos materiālus, darbmašīnas un griezējinstrumentus un risināt problēmas, kas saistītas ar koksnes izstrādājumu projektēšanu un koksnes apstrādi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes izstrādājumi, to klasifikācija.
2 Koksnes izstrādājumu konstruēšanas principi.
3 Koksnes izstrādājumu funkcionālie un sagatavju izmēri.
4 Koksnes izstrādājumu rasējumi.
5 Koksnes izstrādājumu montāžas principi.
6 Tehnoloģisko karšu sastādīšana.
7 Koksnes izstrādājuma projekta precizēšana un saskaņošana.
8 Projekta koksnes izstrādājuma dizaina izstrādāšana.
9 Projekta koksnes izstrādājuma konstrukcijas izstrādāšana.
10 Materiālu izlietojuma noteikšana.
11 Tehnoloģiskā procesa plānošana.
12 Tehnoloģisko procesu noslogojuma noteikšana.
13 Koksnes izstrādājuma prototipa izgatavošana.
14 Koksnes izstrādājuma projekta noformēšana.
15 Koksnes izstrādājuma projekta iesniegšana.
16 Koksnes izstrādājuma projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši iepriekš izvēlētai tēmai sagatavots koksnes izstrādājuma projekts, izgatavojot prototipu, un tā prezentācija.

Pamatliteratūra

1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002. 296 lpp.
2. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. München: Deutsche Verlags Anstal, 2006. 398 S.
3. Kūliņš L. Koksnes pielietošana būvniecībā. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 282 lpp.
4. Birzietis G. IT tehnoloģiju pielietojums koksnes mehāniskajā apstrādē: II daļa. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 125 lpp.

Papildliteratūra

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 1999. 192 lpp. 1999.g.
3. Domkins A. Koks tavās mājās. Rīga: Jumava, 2012. 224 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.
2. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.
3. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" obligātajā daļā ar specializāciju Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains.