Код курса MatZ3062

Кредитные пункты 5

Общее количество часов200

Kоличество часов лекций48

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса14.02.2017

Разработчик курса

author

Andis Ābele

Учебная литературa

1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002. 296 lpp.
2. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. München: Deutsche Verlags Anstal, 2006. 398 S.
3. Kūliņš L. Koksnes pielietošana būvniecībā. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 282 lpp.
4. Birzietis G. IT tehnoloģiju pielietojums koksnes mehāniskajā apstrādē: II daļa. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 125 lpp.

Дополнительная литература

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 1999. 192 lpp.
3. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava: Balti Group, 2014. 90 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Baltijas Koks. Latvija, Balti Group SIA. ISSN 1407-6667.
2. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.
3. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com.