Kursa kods MatZ3062

Kredītpunkti 5

Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits48

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains ir studiju kurss, kura apguve sekmē izpratni par koksnes materiālu veidiem, kokapstrādes tehnoloģijām un to izmantošanas iespējām dizaina izstrādājumu izgatavošanai. Kursa mērķis ir radīt priekšnosacījumus spējām konstruēt un izgatavot potenciāli pieprasītus dizaina koksnes izstrādājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - klasificēt un izskaidrot koksnes materiālu un to apstrādes veidus, izskaidrot koksnes materiālu atbilstības novērtēšanas un apstrādes jēdzienus un apspriest koksnes apstrādes procesa būtību un parādības, kas raksturo šos procesus.
• Prasmes - konstruēt koksnes izstrādājumus, plānot tehnoloģisko procesu secību un noslogojumu, pārbaudīt koksnes materiālu, darbmašīnu un griezējinstrumentu tehnoloģisko iespēju piemērotību apstrādes mērķa saniegšanai un analizēt koksnes apstrādes procesu likumsakarības.
• Kompetence - izstrādāt un novērtēt koksnes izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģisko procesu, izvēlēties piemērotākos materiālus, darbmašīnas un griezējinstrumentus un risināt problēmas, kas saistītas ar koksnes izstrādājumu projektēšanu un koksnes apstrādi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes uzbūve.
2 Koksnes materiāli.
3 Zāģmateriālu klasifikācija, uzmērīšana, novērtēšana un lietojums.
4 Zāģmateriālu apstrādes tehnoloģijas.
5 Plātņu materiālu klasifikācija, uzmērīšana, novērtēšana un lietojums.
6 Plātņu materiālu apstrādes tehnoloģijas.
7 Līmes un līmēšanas tehnoloģijas.
8 Apdares materiāli un tehnoloģijas.
9 Furnitūras veidi, izvēle un lietojums.
10 Koksnes mehāniskā apstrāde.
11 Griezējinstrumentu veidi, uzbūve un lietojums.
12 Pozīcījdarbmašīnu veidi un uzbūve.
13 Pozīcījdarbmašīnu lietojums.
14 Programvadības darbmašīnu veidi, uzbūve un lietojums.
15 Programvadības darbmašīnu lietojums.
16 Apstrādes trajektorijas sagatavošana programvadības darbmašīnu programmatūrā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums kontroldarbos;

- jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002. 296 lpp.
2. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. München: Deutsche Verlags Anstal, 2006. 398 S.
3. Kūliņš L. Koksnes pielietošana būvniecībā. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 282 lpp.
4. Birzietis G. IT tehnoloģiju pielietojums koksnes mehāniskajā apstrādē: II daļa. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 125 lpp.

Papildliteratūra

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 1999. 192 lpp.
3. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava: Balti Group, 2014. 90 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. Latvija, Balti Group SIA. ISSN 1407-6667.
2. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.
3. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" obligātajā daļā ar specializāciju Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains.