Kursa kods MatZ2042

Kredītpunkti 3

Tekstilmateriālu krāsošana un apdare

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZ3026, Zīmēšana

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studentus ar tekstilmateriālu krāsošanas tehnoloģijām: batikošanu un audumu apdruku. Tas sniedz zināšanas par atsevišķo krāsošanas tehnoloģiju tehnoloģisko izpildi, audumu un krāsu savstarpējo atbilstību un apdari, dažādo materiālu lietojumu un krāsošanas procesa nodrošinājuma aspektiem. Raksturo sietās un vaska batikas, audumu apdrukas īpatnības, to kompozicionālos risinājumus dizaina kontekstā. Iepazīstina ar izstrādājumu reciklēšanas iespējām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu radošās darbības izaugsmei, izpratnei par inovatīvu risinājumu atveidi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par tekstilmateriālu krāsošanas tehnoloģijām: batikošanu un apdruku, to teorētiskiem aspektiem un tehnoloģiskiem paņēmieniem, un daudzveidīgo mūsdienu pielietojumu - kontroldarbs, mājas darbs
Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt tekstilmateriālu un krāsošanas tehnoloģiju savstarpējo mijiedarbību. Prasme izvēlēties krāsas atbilstoši materiālam un tehnoloģijai. Prasme gatavot lietišķi mākslinieciskus darbus sietā un vaska tehnikās, auduma apdrukā, krāsot tekstilmateriālus atbilstoši apdares tehnoloģijām. Prasme izmantot batikas veidus saskaņā ar izvēlēto kompozīciju un izteiksmes līdzekļiem. Prasme izvērtēt izstrādājuma reciklēšanas iespējas – laboratorijas darbi.
Kompetence – spēj veidot radoši mākslinieciskus darbus. Spēj pieņemt lēmumu tekstilmateriālu krāsošanas tehnoloģiju izvēlē un realizācijā. Spēj izvērtēt savu un citu radošo darbu izstrādes procesus – patstāvīgi radošie darbi, dalība izstādē

Kursa saturs(kalendārs)

1.Tekstils mūsdienu vidē. Tekstilmateriālu apdares. To raksturojums. Krāsošanai nepieciešamie darba rīki un materiāli. Darba aizsardzība. – 2h
2. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi batikā un auduma apdrukā. Krāsu atklāsme uz auduma.Kompozicionālie risinājumi lietišķā dizaina kontekstā. – 2h
Mājas darbs
3. Tekstilmateriālu (dzijas, audumu) krāsošana. Krāsas un materiāla vienotība. – 4h
4. Batikas veidi. Sietās batikas tehnoloģiskie paņēmieni. Šūtā batika. Pamatīpatnības. Radošie risinājumi.Sietābatika taisnstūra formāta darbā – 6h
Laboratorijas darbi
5. Radošais darbs sietā batikā.– 4h
Patstāvīgi radošais darbs (sietā batika)
6. Vaska batikas tehnoloģiskie paņēmieni. Pakāpeniskā, gleznieciskā un jauktā batika. Tās tehnoloģiskie paņēmieni. – 8h
Laboratorijas darbi
7. Radošais darbs vaska batikā. Pēcapstrāde. – 6h
Patstāvīgi radošais darbs (vaska batika)
8. Auduma apdruka. Pamatīpatnības. Tehniskie paņēmieni. Praktiskie risinājumi. –4h
Kontroldarbs
9. Auduma apdrukas variācijas. Dažādu tehnoloģiju apvienojums. Dizaina izstrādes radoša interpretācija. –4h
Laboratorijas darbi
10. Radošais darbs apdrukā. – 6h
Patstāvīgi radošais darbs (apdruka)
Krāsoto tekstildarbu eksponēšana. Radošo darbu analīze. Dalība izstādē. – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Prasības ieskaites iegūšanai:
1.Apmeklētas 80% kontaktnodarbības.
2. Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs (iesk./neiesk.).
3. Veikts mājas darbs (balles).
4. Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi(balles).
5.Sekmīgi aizstāvēti patstāvīgi radošie darbi (balles).
6. Dalība izstādē (iesk./neiesk.).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Veikt mājas darbu pēc uzdevuma.
2. Pabeigt izstrādāt nodarbībā iesāktos laboratorijas darbus.
3 Pabeigt izstrādāt nodarbībā iesāktos radošos darbus pēc konkrētiem uzdevumiem (sietā, vaska batika, apdruka).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēta ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
1.Prasme izstrādāt radošus darbus atbilstoši izvirzītām prasībām(darbu radošums, ideja, mākslinieciski līdzekļi, tehnikas kvalitatīvs izpildījums, dizaina izstrādes kopveselums).
2.Prezentācijas prasmes.
3.Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Pamatliteratūra

1. Bartel M. Composition and Design. Pieejams https://www.goshen.edu/art/ed/Compose.htm 2. How to Screen Print a Cotton Fabric by Hand. Pieejams https://www.youtube.com/watch?v=DXuFEc7X7Ys 3. Hinchcliffe J., Barber W. Print Style. New York: Sterling Co, Inc., 1995. 144 p. 4. Karoseviča A. Mājturība. Batika. Māc. līdz. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 246 lpp. 5. Wax batik techniques. Pieejams http://www.youtube.com/watch?v=ToXWQH6yi5w

Papildliteratūra

1.Batik, the Traditional Fabric of Indonesia. Pieejams http://www.expat.or.id/info/batik.html. 2. Batik basics. Pieejams https://www.dharmatrading.com/techniques/batik-instructions.html 3. Digital Fashion Printing on Fabric. Pieejams https://www.youtube.com/watch?v=CadmC84yLbs 4.Screen Printing. Pieejams https://www.youtube.com/watch?v=9cXo9yhYmJQ

Periodika un citi informācijas avoti

1.Kunst. EE. Magazine of Art and Visual Culture in Estonia. Pieejams http://ajakirikunst.ee/?c=about&l=enOnline ISSN 1406-6335. 2. Studija. Pieejams http://www.studija.lv/?parent=17 Online ISSN: 1407-3404. 3. International Journal of Art & Design Education. Pieejams http://www.wiley.com/bw/aims.asp?ref=1476-8062&site=1 Online ISSN: 1476-8070.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma „Dizains un amatniecība”.
Apjoms 3 KP