Kursa kods MatZ2041

Kredītpunkti 2

Zīda apgleznošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZ3026, Zīmēšana

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studentus ar auksto batiku – zīda apgleznošanu kā vienu no auduma rotāšanas veidiem. Tas sniedz padziļinātas zināšanas un prasmes dažādās zīda apgleznošanas tehnikās, kompozīcijas daudzpusībā, attīsta darbu māksliniecisko izaugsmi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu radošās darbības izaugsmei, tehnikas kvalitatīvam izpildījumam, kompozīcijai un tehnikas savdabīgām iespējām, dizaina izstrādes kopveselumam, kā arī mūsdienu mākslinieku devumam zīda batikas attīstībā, batikas lomai tekstiliju reciklēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: raksturot zīda apgleznošanu kā batikas veidu, tās teorētiskos aspektus un tehnoloģiskos paņēmienus, kompozīciju, to daudzveidīgo pielietojumu produkta dizaina radošā izstrādē – kontroldarbs, mājas darbs. Prasmes salīdzināt un izvēlēties krāsas atbilstoši materiālam, prasme analizēt un izvērtēt zīda apgleznošanas paņēmienus saskaņā ar izvēlēto kompozīciju, izteiksmes līdzekļiem un dizainam izvirzītiem uzdevumiem – laboratorijas darbi. Kompetence – spēj orientēties zīda apgleznošanas izstrādes posmos, spēj novērtēt dizaina atbilstību izvirzītām prasībām, spēj radīt radošu dizainu zīda batikā – patstāvīgi radošie darbi, dalība skatē un izstādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Zīda batikas būtība. Mākslinieku devums zīda apgleznošanā. Materiāli un darba piederumi. Bibliogrāfijas izpēte. - 2h
Mājas darbs
2. Materiālu izpēte. Krāsu spēles vingrinājumi. – 1h
3. Kompozīcijas pamatveidi. To risinājumi. – 1h
4. Aukstās batikas-zīda apgleznošanas paņēmieni. Pamattehnika, akvareļtehnika. Kompozīcijas izstrāde. – 2h
5. Zīda apgleznošanas paņēmieni. Vairākkārtējā noklāšana, gaisa plūsmas, efektsāls, alkohola efekts, šablonefekts. – 2h
Laboratorijas darbi
6. Atsevišķo paņēmienu apvienojumi. Maza formāta darba izstrādes tehnoloģija. – 2h
Teorijas kontroldarbs
7. Minitekstilijas būtība. Tās izstrāde. – 2h
Patstāvīgi radošais darbs – minitekstilija
8. Tērpa daļas risinājumi un iespējas zīda batikā. Radošā darba kompozīcijas izstrāde. Materiālu un tehniku saskaņa. – 2h
9. Radošā darba izpilde. - 6h
Patstāvīgi radošais darbs – tērpa daļa
10. Tekstilijas interjerā. Radošā darba kompozīcijas izstrāde. Materiālu un tehniku saskaņa. Radošā darba izpilde. – 6h
Patstāvīgi radošais darbs – interjera tekstilija
11. Zīda batikas darbu pēcapstrāde. – 4h
12. Radošo darbu analīze, skate. -2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Prasības ieskaites iegūšanai:
1. Apmeklētas 80% kontaktnodarbības.
2. Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs (iesk./neiesk.).
3. Veikts mājas darbs (balles).
4. Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi (balles).
5.Sekmīgi aizstāvēti patstāvīgi radošie darbi (balles).
6. Dalība skatē un izstādē (iesk./neiesk.).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Veikt mājas darbu – teorētisks pētījums par mākslinieku-meistaru (pēc izvēles) radošo devumu zīda apgleznošanā
2. Pabeigt izstrādāt nodarbībā iesāktos 4 laboratorijas darbus.
3 Pabeigt izstrādāt nodarbībā iesāktos radošos darbus pēc konkrētiem uzdevumiem (minitekstilija, tērpa daļas risinājums, tekstilija interjerā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēta ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
1.Prasme izstrādāt radošus darbus zīda apgleznošanā atbilstoši izvirzītām prasībām (darbu radošums, ideja, tehnikas kvalitatīvs izpildījums, dizaina izstrādes kopveselums).
2.Prezentācijas prasmes.
3.Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Pamatliteratūra

1. Bartel M. Composition and Design. Pieejams https://www.goshen.edu/art/ed/Compose.htm 2. Karoseviča A. Mājturība. Batika. Māc. līdz. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 246 lpp. 3. Introduction to Silk Painting. Pieejams http://www.wetcanvas.com/Articles2/17813/328/ 4. Painting on Silk. Pieejams http://www.silkpaintinggallery.com

Papildliteratūra

1. History of silk painting. Pieejams http://ezinearticles.com/?History-of-Silk-and-Silk-Painting&id=3768146 2. Silk paiting. Pieejams http://www.dharmatrading.com/silkpainting/ 3. Silk paiting. Pieejams http://www.youtube.com/watch?v=vjFBz4Fzb10

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kunst. EE. Magazine of Art and Visual Culture in Estonia. Pieejams: http://ajakirikunst.ee/?c=about&l=en Online ISSN 1406-6335. 2. Studija. Pieejams: http://www.studija.lv/?parent=17 Online ISSN: 1407-3404. 3. International Journal of Art & Design Education. Pieejams: http://www.wiley.com/bw/aims.asp?ref=1476-8062&site=1 Online ISSN: 1476-8070.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma „Dizains un amatniecība” .
Apjoms 2 KP