Код курса MežZ5048

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса11.02.2020

Разработчик курса

author

Olga Miezīte

Учебная литературa

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. A/S LVM. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/articles/Kok_krumi_zemsedzes_augi_latvijas_mezaudzes.pdf
2. Straupe, I., Indriksons, A., Kazāka, R. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs. Jelgava: A/S "Latvijas valsts meži", Studentu bierība "Šalkone", 2014. 179 lpp.
3. Meža tipoloģija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. I. Liepa, O. Miezīte, S. Luguza, V. Šulcs, I. Straupe, A. Indriksons, A.Dreimanis, A.Saveļjevs, A.Drēska, Z.Sarmulis, D.Dubrovskis. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība „Šalkone”, 2014. 118 lpp. Meža izglītības bibliotēka. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/articles/Kok_krumi_zemsedzes_augi_latvijas_mezaudzes.pdf
4. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. DU Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp.
5. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava, 2007. 104 lpp.
6. Saliņš Z. Mežs – Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: aut. izd., 2002. 248 lpp.
7. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: SIA "Et cetera", 2006. 217 lpp.

Дополнительная литература

1. Meža enciklopēdija. 2 sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
2. J. C. Mackin J. C., Ian McLean I. MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-291): Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure. Second Edition. Publisher: Microsoft Press 2006. 1230 p.
3. А.Б. Семенов А.Б., С.К. Стрижаков С.К., И.Р. Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы. 5-е изд. Москва: АйТи; ДМК Пресс, 2004. 639 с.

Периодика и другие источники информации

Mežzinātne ISSN 1407-270X.
http://www.silava.lv/Mezzinatne/mezintne.aspx
Baltic Forestry ISSN 1392-1355
https://www.balticforestry.mi.lt/bf/ index.php? option=com_content&view= featured&Itemid=101