Kursa kods MežZ5043

Kredītpunkti 2

Meža resursu pārvaldība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm mežzinātņe, meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā. Šādas zināšanas studentiem dod iespēju saprast kādā virzienā attīstās mūsdienu mežsaimnieciskā ražošana, bioenerģētika un kokapstrāde. Studiju kurss palīdz padziļināti izprast kā veidojas meža resursu izmantošanas bilance un kāda ir meža nozares loma tautsaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par jaunākajām tendencēm meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā.
• Prasme formulēt savu viedokli par meža nozares attīstības perspektīvēm.
• Kompetence kompleksi analizēt meža nozarē notiekošos procesus.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes
2.Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes
3.Meža apsaimniekošanas stratēģiskā un taktiskā plānošana
4.Meža apsaimniekošanas plānošana
5.Jaunākās pieejas meža resursu prognozēšanā un modelēšanā
6.Jaunākās pieejas meža resursu prognozēšanā un modelēšanā
7.Attālās izpētes tehnoloģiju izmantošana meža resursu inventarizācijā
8.Attālās izpētes tehnoloģiju izmantošana meža resursu inventarizācijā
9.Meža nozares uzņēmumu aktuālie pētījumi un to rezultātu potenciālās izmantošanas iespējas
10.Meža nozares uzņēmumu aktuālie pētījumi un to rezultātu potenciālās izmantošanas iespējas
11.Inovāciju pieeja meža nozarē
12.Inovāciju perspektīvas meža nozarē
13.Oglekļa piesaistes aktuālie pētījumi
14.Meža sertifikācijas sistēmas
15.Meža koku plantācijas, to izmantošanas perspektīvas
16. Meža koku plantācijas, to izmantošanas perspektīvas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 75% no nodarbībām, jāsagatavo un jāaizstāv 1 referāts un kursa noslēgumā jābūt sekmīgi uzrakstītaiieskaitei.

Pamatliteratūra

1. Forest Ecology and Management. ISSN: 0378-1127
2. European Journal of Forest Research. ISSN: 1612-4669
3. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581
4. Baltic Forestry. ISSN: 1392-1355

Papildliteratūra

1. www.zm.gov.lv
2. www.latforin.info
3. www.silava.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness: ISSN 1407-2041
3. Mežzinātne. ISSN 1407-270X

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Meža fakultātes maģistra studiju programmas "Mežzinātne" studentiem.