Код курса MežZ5041

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций20

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса14.03.0201

Разработчик курса

author

Jānis Magaznieks

Учебная литературa

1. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: Liesma, 1999. 75 lpp.
2. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. LLU. Meža fakultāte. Jelgava, 2007. 104 lpp.
3.LVS 82:2003 LVS 82:2003. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Spēkā no: 29.04.2003. Pieejams: https://www.lvs.lv/lv/products/12484

Дополнительная литература

1. A/S Latvijas valsts meži izstrādātas "Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības" Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības. AKKP 2013.01.02. AS Latvijas valsts meži [tiešsaiste] [skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/AKKP_21.10.2015.pdf

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadības mājalapa - www.lkuuv.lv
2. Žurnāls "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667
3. "BalticForestry" ISSN 1392-1355