Kursa kods MežZ4077

Kredītpunkti 2

Koktirdzniecība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Purvgalis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pirmapstrādes produkcijas (zāģmateriālu) realizācijas (tirdzniecības) organizāciju, tirgus izpētes pamatus, tirgus stratēģijas plānošanu, firmas darbību biznesa tirgū un cenu politikas veidošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas - par mežizstrādes produkcijas pārdošanas organizācijas procesu;
• Prasmes - analizēt situāciju tirgū, novērtēt to un izvēlēties tikai vislabāko tirgus stratēģiju;
• Kompetence - praktiski risināt mežizstrādes produkcijas un zāģmateriālu realizācijas organizācijas problēmas uzņēmumā;

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa mērķi un uzdevumi. Studiju kursā lietotie pamatjēdzieni un to skaidrojums.
2 Mežizstrādes uzņēmumu (firmu) uzņēmējdarbības vide, tās tieši un netieši ietekmējošie faktori un to raksturojums.
3 Produkcijas realizācijas organizācijas process un pasākumu komplekss tā nodrošināšanai.
4 Uzņēmuma stratēģijas plānošana darbībai vietējā un ārējā tirgū.
5 Preču piegādes (sagādes) un pārdošanas kanāli, to izvēles ekonomiskie pamati un to darbības efektivitātes novērtēšana.
6 Biznesa un starpnieku tirgi un uzņēmuma darbība tajos.
7 Mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pirmapstrādes produkcijas pieprasījuma tirgū vērtēšanas un mērīšanas pamatprincipi.
8 Mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pirmapstrādes produkcijas tirgus izvēles pamatprincipi (+prakt. darbs)
9 Izvēlēto tirgus segmentu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par darbību tajos (+ prakt. darbs)
10 Tirgus cenu stratēģijas un tirgus izvēle. Produkta vadīšana. Cenu politikas veidošana (+prakt. darbs)
11 Tirgus ietilpība un tā aizpildīšanas stratēģijas. Mežistrādes produkcijas pieprasījuma tirgū vērtēšana.(+prakt. darbs)
12 Uzņēmuma tirgus reālās un relatīvās daļas aprēķināšana, tās novērtējums un prognozes sastādīšana.(+prakt. darbs)
13 Pirkšanas – pārdošanas līgums, tā struktūra un slēgšanas nosacījumi.
14 Pakalpojumu līgumi. Cirsmu pārdošanas un izstrādes līgumu slēgšana.
15 Kokmateriālu kravu un citas gatavās produkcijas apdrošināšanas noteikumi.
16 Darījumu ar kokmateriāliem apmaksas veidi, to raksturojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt pilnībā izstrādātiem un aizstāvētiem visiem praktiskiem darbiem, uzrakstītiem 4 kontroldarbiem, kurus novērtē punktos (ballēs). Ieskaites atzīme veidojas no kontroldarbos iegūto punktu (ballu) summas atbilstoši novērtējuma skalai 10 ballu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Bloka A. Līgums starptautiskajā tirdzniecībā. Rīga: RTT. 2003. 89 lpp.
2. Kaktiņš J. Preču biržas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 106 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu menedžments RSEBAA, Rīga, 2005. 383 lpp.
4. Praude V. Mārketings. Rīga, 2007.

Papildliteratūra

1. Līpiņš L, Liepa I. Apoaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU. 2007. 104 lpp.
2. Avena A. Starptautiskā ekonomika. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 102 lpp.
3. Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums. Rakstu krājums. Jelgava: LLU, 2010. 80 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
2. Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667
3. Žurnāls „Bilance” ISSN 1407-5709

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesioonālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.