Kursa kods MežZ4007

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums02.04.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

Kursa anotācija

Bakalaura darbā studenti apliecina savu teorētisko un praktisko sagatavotību veikt zinātnisku pētījumu izvēlētajā mežzinātnes apakšnozarē. Studenti pierāda spējas un prasmi metodiski pareizi ievākt nepieciešamos zinātniskos datus pētniecībai, veikt datu un rezultātu analīzi, izstrādāt secinājumus un ieteikumus, sagatavot un aizstāvēt bakalaura darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par pētāmo problēmu, zināšanas par bakalaura darba izstrādes nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi;
• Prasmes - prasmes apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus un prezentēt bakalaura darbu Valsts eksāmenu komisijai;
• Kompetence - studenti ir kompetenti veikt pētniecisko darbu mežzinātnes nozarē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bakalaura darba tēmas, mērķa un pētniecības uzdevumu formulējums.
2 Bakalaura darba struktūras (satura) izstrāde.
3 Analizējamās literatūras saraksta izveide. Literatūras apskata izstrāde.
4 Tēmas risinājuma metodikas izvēle.
5 Datu ievākšanas vietas izvēle. Parauglaukumu ierīkošana.
6 Datu ieguve, apkopošana un apstrāde.
7 Datu analīze atbilstoši darba mērķim un uzdevumam.
8 Rezultātu interpretācija un pamatojums.
9 Secinājumu, ieteikumu un anotācijas sagatavošana.
10 Bakalaura darba galīgā noformēšana un iesniegšana recenzēšanai.
11 Bakalaura darba aizstāvēšanas materiāla sagatavošana.
12 Bakalaura darba publiska aizstāvēšana Valsts eksaminācijas komisijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darbs kvalitatīvi izstrādāts, noteiktajā termiņā iesniegts, pozitīvi recenzēts un sekmīgi aizstāvēts Valsts eksaminācijas komisijā. Bakalaura darba novērtējums ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Bakalaura darbu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi [tiešsaiste]. Sagatavojis A.Dreimanis. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2006. 20 lpp. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/?sid=46
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Bakalaura darbs iekļauts akadēmiskās studiju programmas Mežzinātne obligātajā daļā.