Kursa kods MežZ3071

Kredītpunkti 3

Meža atjaunošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Kursa anotācija

Kurss ietver platības un augsnes sagatavošanas tehnoloģiju un tehnikas analīzi, atjaunošanas veidu, to pielietošanas kritēriju analīzi kontekstā ar izvirzīto meža atjaunošanas mērķi. Analizēta koku sugu mistrojuma, stādījumu/sējumu biezuma un stādāmateriāla ģenētiskās un fizioloģiskās kvalitātes ietekme uz atjaunošanas sekmēm. Izklāstīti nozīmīgākie paņēmieni stādījumu/sējumu aizsardzībā pret biotiskiem un abiotiskiem faktoriem un kopšanā, iespējas nodrošināt augstu oglekļa piesaisti un veicināt audžu adaptācijas spējas, noturību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa ietveros studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākajiem meža atjaunošanas un apmežošanas aspektiem, pielietojamo tehniku un tehnoloģijām. Kursu beidzot studenti ir kompetenti pamatoti izvēlēties dažādām situācijām piemērotāko meža atjaunošanas veidu, sugu sastāvu, stādmateriāla veidu, biezumu, agrotehnisko kopšanas režīmu, prot novērtēt stādmateriāla un stādījumu/sējumu aizsardzības pasākumu izpildes kvalitāti. Studenti prot raksturot meža atjaunošanas saikni ar oglekļa piesaisti meža ekosistēmā un mežaudžu adaptācijas potenciālu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža atjaunošanas veidi, to pielietošanas nosacījumi, izplatība.
2 Meža stādījumu/sējumu veidi, to raksturojums.
3 Koku sugas un to mistrojums: izvēle, pamatojums, izveides paņēmieni, tipi.
4 Stādījumu/sējumu biezums: izvēle, ietekmējošie faktori, izveides paņēmieni.
5 Stādījumu.sējumu ierīkošanas metodes, to izvēles pamatojums.
6 Platības sagatavošana stādījumu/sējumu ierīkošanai.
7 Meža sēšana: pielietojamība, augsnes apstrādes veidi, tehnika.
8 Meža stādīšana: nosacījumi, augsnes apstrādes veidi, pielietojamā tehnika.
9 Dabiskās atjaunošanas veicināšana: pamatojums, metodes.
10 Stādāmais materiāls: ģenētiskā un fizioloģiskā kvalitāte, veidi, sagatavošana stādīšanai. Stādīšanas sezona un veidi.
11 Stādījumu/sējumu un jaunaudžu aizsardzība pret abiotisko un biotisko faktoru ietekmi.
12 Meža kopšana: pamatojums, metodes, tehnika.
13 Meža atjaunošanas loma ietekmes uz oglekļa piesaisti noteikšanā: CO2 izdalīšanās mineralizācijas procesā, piesaiste.
14 Lauksaimniecības zemju apmežošana, plantāciju ierīkošana: pamatojums, stādmateriāla izvēle, ierīkošanas specifika.
15 Klimata izmaiņu potenciālā negatīvā ietekme uz mežu: abiotiskie un biotiskie faktori.
16 Meža adaptācijas vecināšanas iespējas. Introdukcija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jāizstrādā 6 laboratorijas darbi, sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi, jāizpilda un jāprezentē mājasdarbs un jāaizstāv kursa projekts. Mutisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: Zvaigzne, 1989. 347 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 220 lpp.
3. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 80 lpp.
4. Ošlejs J. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga: Et cetera, 2005. 213 lpp.

Papildliteratūra

1. Bušs K. Praktiskā meža tipoloģija. Rīga: LatZTIZPI, 1981. 45 lpp.
2. . A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), lejuplādējamas: http://www.lvm.lv/lat/lvm/zinatniskie_petijumi/;
3. LR Zemkopības ministrijas pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), lejuplādējamas: http://www.zm.gov.lv/?sadala=252.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne ISSN 1407-270X;
2. Baltic Forestry ISSN 1392-1355;
3. Scandinavian Journal of Forest Research ISSN 0282-7581.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās studiju programmas Mežzinātne ierobežotās izvēles daļā.