Код курса MežZ3064

Кредитные пункты 2

Общее количество часов32

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ8

Дата утвеждения курса13.01.2015

Разработчик курса

author

Andrejs Dreimanis

Учебная литературa

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centr, 2006. 364 lpp.
2. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, I. Liepa, A. Drēska, Z.Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.

Дополнительная литература

1. Liepa I. Biometrija. Rīga: Zvaigzne, 1974. 336 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355
3. Zinātnes Vēstnesis, ISSN 1407-1479