Kursa kods MežZ3064

Kredītpunkti 2

Zinātniskās pētniecības pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekoloģija un mežkopība3224813/01/2015Mežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Andrejs Dreimanis

Mežzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Liepa I. Biometrija. Rīga: Zvaigzne, 1974. 336 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355
3. Zinātnes Vēstnesis, ISSN 1407-1479

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kursā studenti iegūst zināšanas par zinātnisko pētījumu organizāciju, zinātniska darba saturu un eksperimentālo datu iegūšanas metodēm. Studenti iegūst zināšanas par izmēģinājumu ierīkošanas pamatprincipiem, izmēģinājumu veidiem, to precizitāti. Apgūst izmēģinājumu shēmu sastādīšanu. Apgūst lauka darbu metodikas pamatus mežkopībā, meža selekcijā, medniecībā un meža kultūrās saistībā ar izmēģinājumu datu apstrādes metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un izpratne par zinātnisko pētījumu metodikas pamatprincipiem.
• Prasmes sastādīt lauka izmēģinājumu shēmas.
• Kompetence sadarbībā ar darba vadītāju iztrādāt bakalaura darba metodiku un ievākt nepieciešamos datus.

Kursa plāns

1 Zinātne un zinātniska pētniecība. Zināniskie gradi. Zinātnes loma sabiedrības attītībā un jaunu zināšanu uzkrāšānā.
2 Zinātniskās iestādes, zinātniskie grādi, zinātnieku sagatavošanas sistēma Latvijā
3 Zinātnisko darbu sistēmiskais raksturs. Zinātniskā darba etapi un struktūra.
4 Zinātniskā darba izstrāde un noformēšana.
5 1. kontroldarbs. Novērojumu un izmēģinājumu jēdzieni.Izmēģinājumu ierīkošanas pamatprincipi.
6 Izmēģinājumu precizitāti ietekmējošie faktori. Nejaušības princips datu ievakšanā.
7 Izmēģnājumu shēmu shēmu sastādīsana. Pilns faktoreksperiments. Randomizācijas principa izmantošana.
8 Randomizētie atkārtojumi.
9 Latīņu kvadrāta un taisnstūra izmēģinājumu shēmas.
10 Divkomplekta rezģu shēmas lielam variantu skaitam mežzinātnē
11 Pagaidu un pastāvīgie paraglaukumi. To ierīkošana un uzmērijumu veikšana.
12 2.kotroldarbs. Datorizētas izmēģinājumu datu apstrādes metodes un to pielietojums
13 Viendimensijas paraugkopas datu apstrāde un interpretācija.
14 Korelācijas un regresijas analīzes pielietojums.
15 Dispersijas analize datu apstrādē
16 3.kontroldarbs.Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapgūst iemaņas izmēģinājumu shēmu sastādīšanā, datu apstrādē un sekmīgi jāuzraksta studiju kursā paredzētie kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centr, 2006. 364 lpp.
2. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, I. Liepa, A. Drēska, Z.Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.