Kursa kods MašZP017

Kredītpunkti 1

Metālapstrādes prakse I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aleksandrs Galoburda

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Mācību prakse Metālapstrādes pamati notiek institūta mācību darbnīcās un laboratorijās. Studenti norīkoti ar rektora rīkojumu un pakļaujas visiem mācību procesa kārtības noteikumiem. Studenti apgūst pirmās iemaņas virpošanā, frēzēšanā un atslēdznieku darbos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: tērauda un čuguna griešanas īpašības un griezējinstrumenti un to materiāli.
Prasmes: izvirpot, nofrēzēt, izvīlēt, salodēt vienkāršas detaļas.
Kompetence: izvēlēties griešanas režīmu atkarībā no materiāla īpašībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Drošības tehnika.
2 Virpas pamatmezgli.
3 Virpas palīgierīces.
4 Griezējinstrumenti un griezējmateriāli.
5 Virpošana.
6 Frēzmašīnas uzbūve.
7 Palīgierīces frēzēšanā.
8 Frēzes tipi un griezējmateriāli.
9 Frēzēšana.
10 Atslēdznieku darbi.
11 Atslēdznieku instrumenti.
12 Urbmašīnas uzbūve un instrumenti.
13 Praktiskais darbs atslēdznieku darbos.
14 Kalšanas darbi.
15 Kalējinstrumenti.
16 Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts prakses kopsavilkums. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.