Kursa kods MašZ5029

Kredītpunkti 2

Materiālu tehnoloģiskā pārbaude

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar dažādu materiālu tehnoloģisko pārbaužu klasifikāciju, dažāda sortamenta izstrādājumu pārbaužu specifiku. Apgūst lokšņu, cauruļu, stiepļu, stieņveida materiālu pārbaužu metodikas, gūst priekšstatu par dažāda tipa savienojumu tehnoloģiskām pārbaudēm, iepazīstas ar metālu metināmības, kaļamības, lejamības, rūdāmības, apstrādājamības noteikšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par dažādu materiālu un no tiem izgatavoto sortamentu tehnoloģisko pārbaužu veidiem
• Prasmes pielietot iegūtās zināšanas konkrētu teorētisku un ražošanai vajadzīgu uzdevumu risināšanā
• Kompetence izmantot zināšanas un prasmes nestandarta situācijās un oriģinālu tehnoloģisko pārbaužu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Materiālu tehnoloģisko īpašību iedalījums.
2 Statiskās slogošanas diagrammas plastiskiem, viskozi elastīgiem un trausliem materiāliem.
3 Tehnoloģisko pārbaužu rezultātu atkarība no dažādiem faktoriem
4 Tehnoloģisko pārbaužu klasifikācija
5 Lokšņveida materiālu pārbaudes veidi
6 Stieņveida materiālu pārbaudes
7 Cauruļu pārbaudes metodes
8 Materiālu metināmības noteikšanas metodes
9 Metinātu savienojumu pārbaudes
10 Metālu lejamības un šķidrplūstamības noteikšana
11 Metālu sarukuma noteikšana
12 Metālu kaļamības un vērpjamības noteikšana
13 Metālu velmējamības un plūstamības pārbaudes
14 Materiālu termiskās apstrādes iespējamības un efektivitātes novērtēšana
15 Nemetālisku materiālu tehnoloģiskās pārbaudes
16 Materiālu apstrādājamības ar griešanu novērtēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi; izstrādāti, termiņā iesniegti un ieskaitīti mājas darbi; nodarbību kavējumi nepārsniedz 10 % no auditoriju stundu skaita.

Pamatliteratūra

1. The Science and Engineering of Materials ( International Student Edition) by Donald R.Askeland and Pradeep P.Phule. 2006 by Nelson ,a division of Thomson, 863 p.
2. Fundamentals of Materials Science and Engineering (International Student Version). William D. Callister, Jr.& David G. Rethwisch. 2006.Third Edition. John Wiley & Sons, 882 p.

Papildliteratūra

1. Metallurgy for the Non-Metallurgist, ASM International, Editor Arthur C.Reardon. 2011. 513 p.
Ir elektroniski:
Reardon, Arthur C. Metallurgy for the Non-metallurgist. [tiešsaiste]. Materials Park, Ohio: ASM International, 2011. [skatīts 10.12.2014.]. Pieejama EBSCO E-book datu bāzē ar LLU IS lietotājkontu: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=438627&site=ehost-live
2. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fisscher, Rautlingen. Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S.
3. LVS EN ISO standarti.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā Zinātne. Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. Journal of Process Mechanical Engineering. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0954-4089. ISSN (electronic): 2041-3009.

Piezīmes

Izvēle: TF lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai "Mašīnu projektēšana un ražošana".