Kursa kods MašZ4060

Kredītpunkti 2

Mašīnbūves uzņēmuma projektēšana

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi4016, Darba un civilā aizsardzība

Ekon4005, Uzņēmējdarbība I

MašZ4030, Metālapstrāde I

MašZ4031, Metālapstrāde II

MašZ4034, Metālapstrādes mašīnas I

MašZ4035, Metālapstrādes mašīnas II

MašZ4041, Mašīnbūves tehnoloģija II

MašZ4057, Mašīnbūves tehnoloģija I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar mašīnbūves uzņēmuma projektēšanas jautājumiem organizējot jaunu uzņēmumu, kā arī veicot jau pastāvošā uzņēmuma komplekso modernizāciju, atkarībā no ražošanas veida, kā arī personāla skaita, ražošanas platību, cehu un uzņēmuma plānošanas metodikām, materiālo un informatīvo plūsmu organizēšanas veidiem

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par uzņēmuma projektēšanas principiem, gaitu un posmiem, projektēšanas mērķu noteikšanu, apjomu un izmēru parametru noteikšanu ražošanas līdzekļiem, personālam, ražošanas platībām, materiālo plūsmu analīzi un darba organizācijas formas izvēli
• prasmes no vairākiem iespējamiem projektēšanas risinājumiem izvēlēties optimālāko un pierādīt tā priekšrocības
• kompetence par mašīnbūves uzņēmuma (ceha) projektēšanas procesiem, to nozīmi uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas nodrošināšanā

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ražošanas uzņēmumu projektēšanas pamatprincipi
2 Projektēšanas uzdevumi un to īpatnības
3 Projektēšanas gaita un galvenie posmi
4 Projektēšanas mērķu plānošana
5 Ražošanas potenciāla izpēte
6 Ražošanas programmas veidošana
7 Prasības projektējamā objekta atrašanās vietai
8 Loģistika koncepta izstrādei
9 Skiču projektēšana, risinājumu varianti
10 Ražošanas objekta konstruktīvo un kvalitatīvo parametru noteikšana
11 Ražošanas līdzekļu izvēle
12 Materiālo plūsmu analīze
13 Ražošanas organizācijas formas izvēle
14 Konfigurācija, reālā plānojuma izstrāde
15 Modelēšana uzņēmu projektēšanas gaitā
16 Ražošanas uzņēmumu projektēšanas piemēri

Prasības kredītpunktu iegūšanai

eksāmens (PL 8.sem., NL 10.sem.). Jābūt izstrādātam un aizstāvētiam patstāvīgam darbam, uzrakstītiem 3 kontroldarbiem par noteiktajām tēmām, ja vidējā atzīme ir 6 balles un augstāka, tad studentam ir iespējas saņemt akumulējošo eksāmena vērtējumu. Ja studentu vērtējums neapmierina, tad ir iespēja kārtot rakstisku eksāmenu. Eksāmens obligāti jākārto, ja vidējā atzīme ir zemāka par 6 ballēm.

Pamatliteratūra

1. Vārna J. Ražošanas organizēšana. Apgāds Valters un Rapa, 2004. 294 lpp.
2. Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. - Pearson Prentice Hall, 2010. 1176 pp.
3. Mechanical and Metal Trades Handbook.Europa Lehrmittel, 2005. 420 pp.
4. Грундиг К. Проектирование промышленных предприятий: Принципы; методы; практика. - Альпина Бизнес букс; Альпина Публишерюз, 2007. 340 c. [tiešsaiste] [skatīts: 09.02.2018.] Pieejams: http://science.totalarch.com/book/2100.rar

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Vērdiņš G. , Dukulis I.. Materiālu mācība.- Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
3. Варнеке Х., Брулингер Х.Расчёт затрат для инженеров.-Альпина Бизнес букс, 2008. 305 c. [tiešsaiste] [skatīts: 09.02.2018.] Pieejams: http://mexalib.com/view/42791

Periodika un citi informācijas avoti

1. Darba aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 20.06.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. [skatīts: 09.02.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26020
2. Latvijas Ergonomikas tiešsaistes vietne [tiešsaiste] [skatīts: 09.02.2018.] Pieejams: http://www.ergonomika.lv

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana".