Kursa kods MašZ4057

Kredītpunkti 2

Mašīnbūves tehnoloģija I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Jānis Galiņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2044, Informātika I

DatZ2045, Informātika II

Mate2033, Matemātiskā statistika

LauZ2039, Inženiergrafika

MašZ3031, Materiālu mācība

MašZ4030, Metālapstrāde I

MašZ4031, Metālapstrāde II

MašZ4039, Tolerances un standartizācija

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar ražošanas tehnoloģijām, novērtē apstrādes rezultātā radušās neprecizitātes, izmēru izkliedi un analizē cēloņus. Studenti iepazīstas ar apstrādes precizitātes nodrošināšanas paņēmieniem, izmēru ķēžu aprēķinu metodiku, uzlaižu aprēķiniem, detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu projektēšanu un ekonomisko izvērtēšanu. Studenti apgūst ciparu vadības darbmašīnu pielietošanas specifiku, mašīnu salikšanas un izmēģināšanas tehnoloģijas, kā arī iepazīstas ar mašīnbūves attīstības tendencēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: mašīnbūves tehnoloģijas pamati, mehāniskās apstrādes programma CNC Simulator.
• Prasmes: izstrādāt detaļu bāzēšanas shēmu un apstrādes tehnoloģisko maršrutu, izvēlēties sagatavi un izstrādāt tās apstrādes tehnoloģisko karti, izveidot programmas detaļu apstrādei ar CNC vadības darbmašīnām.
• Kompetence: izpratne par sagatavju parametru un to apstrādes tehnoloģijas izvēli, spēja veidot detaļu izgatavošanas, kā arī mehānismu un mašīnu salikšanas tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ražošanas veidi
2 Apstrādes precizitāte
3 Sistemātiskās kļūdas
4 Gadījuma rakstura novirzes
5 Izmēru izkliedes likumu pielietojums
6 Tehnoloģiskās sistēmas stingums
7 Tehnoloģisko izmēru aprēķini
8 Bāzēšana un bāzes mašīnbūvē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.Jāuzraksta individuālie kontroldarbi auditorijā.
2. Savlaicīgi jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbi.
3. Vērtējums ar ieskaiti pēc iegūtiem rezultātiem kontroldarbos un laboratorijas darbos.
4. Students kārto komplekso ieskaiti, ja neapmierinošs vērtējums kontroldarbos un nokavēti laboratorijas darbu aizstāvēšanas termiņi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Tschatsch H. Applied Machining Technology. Germany, Dresden: Springer, 2009. 370 p.
3. Маталин А. А. Технология машиностроения. Ленинград: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1985. 511 с.
4. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fisscher, Rautlingen. Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S.

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Kursa darbs. Tehnoloģisko procesu izstrāde. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp.
2. Krizbergs J. Datorizētā projektēšana (CAM). Rīga: RTU. Mācību grāmata. 2006. 270 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Process Mechanical Engineering

Piezīmes

Obl. profesionālās augstākās izglītības bakalaura studijas programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna studijās.