Kursa kods MašZ4051

Kredītpunkti 2

Metālapstrāde II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Lējumu un kalumu nozīme mašīnbūvē. Lējumu ražošanas veidi un tehnoloģija. Spiedienapstrādes veidi un produkcija. Sagatavju karsēšana un kalšanas tehnoloģija. Metināšanas process. Elektro, gāzmetināšanas un kontaktmetināšanas iekārtas, materiāli un tehnoloģija.
Apstrādes griežot teorētiskie pamati. Metālapstrādes mašīnas, griezējinstrumenti, ierīces. Tehnoloģiskie procesi un to parametri. Apstrādes parametru izvēle. Mašīnbūves tehnoloģijas pamati

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par metālu karstās un aukstās apstrādes tehnoloģiskiem procesiiem, iekārtām un instrumentiem;
• prasmes piemērotu apstrādes procesu, iekārtu un instrumentu un tehnisko parametru izvērlē;
• kompetence apstrādes tehnoloģisko procesu lietderības novērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Griešanas process un tā parametri. Apstrādes veidi. Kustības apstrādē griežot. Sagataves virsmas.
2 Griezējinstrumentu ģeometrija: plaknes, virsmas, leņķi. Leņķu lielums un ietekme uz apstrādes procesu.
3 Griezējinstrumentu darba apstākļi un prasības griezējinstrumentu materiāliem.
4 Ātrgriezējtērauds, tā īpašības un pielietojums. Marķēšana pēc EN un LV standartiem.
5 Metālkeramiskie un minerālkeramiskie griezējinstrumentu materiāli. To īpašības un pielietojums.
6 Īpaši cietie griezējinstrumentu materiāli: sintētiskie dimanti un kubiskais bora nitrīts.
7 Griezējinstrumentu izvēle atbilstoši ISO rekomendācijām.
8 Metālapstrādes griežot fizikālie pamati. Siltuma rašanās, uzķepums, skaidas sarukums, virsmu uzkalde.
9 Materiāla pretestība griešanai, griešanas spēki un to noteikšana. Pieļaujamais griešanas ātrums.
10 Metālgriešanas mašīnu klasifikācija, precizitātes klases, piedziņa. Rotācijas ātrumu rindas.
11 Virpošanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
12 Urbšanas, paplašināšanas un izrīvēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
13 Frēzēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas. Frēzēšanas procesa kinemātika un dināmika.
14 Ēvelēšanas, tēšanas un caurvilkšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
15 Metālu abrazīvā apstrāde. Slīpripu uzbūve un marķēšana. Slīpēšanas darbi un mašīnas.
16 Specifiskie apstrādes veidi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
- ieskaitīti kontroldarbi par teorētisko kursu;
- kavētonodarbību skaits nepārsniedzt 10...15 % no kopskaita

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp. 3. Avotiņš J. Metālapstrāde. Kursa projekts - Tehnoloģisko procesu izstrāde. Jelgava: LLU. 2005. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Sage Publications, Ltd. ISSN: 0954-4062 (print). ISSN: 2041-2983 (online) Pieejams Sage: http://intl-pic.sagepub.com/

Periodika un citi informācijas avoti

Obl. kurss TF akadēmiskai studiju proggrammai "Lauksaimniecības inženierzinātne" pilna un nepilna laika studijās.