Kursa kods MašZ4048

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir otrā līmeņa profesionāla bakalaura studiju noslēguma darbs, kurā students patstāvīgi risina problēmu mašīnzinātņu jomā. Savā darbā students parāda prasmi strādāt ar literatūru, izvirzīt un dot risinājumu inženiertehniskiem uzdevumiem, apkopot un sistematizēt iegūtos rezultātus, parādot profesionālo briedumu un spējas patstāvīgi veikt izvirzīto uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: padziļina savas teorētiskās zināšanas jautājumos, saistītos ar izvēlēto un apstiprināto bakalaura darba tēmu;
2. Prasmes: Veikt tirgus izpēti saistībā ar projektējamo produktu vai tehnoloģiju, sastādīt analītisko apskatu, izstrādāt konstrukciju un tehnoloģiju, veikt nepieciešamos aprēķinus, kā arī veikt izstrādātā risinājuma ekonomisko novērtēju.
3. Kompetence: Spēj iegūt un racionāli izmantot informāciju, spēj radīt jaunus un pilnveidot esošos produktus, konstrukcijas un tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bakalaura darba tēmas izvēle, apstiprināšana un darba plāna izstrāde.
2 Mērķa un uzdevumu pamatojums.
3 Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītisks apskats.
4 Analogu analīze.
5 Konstruktīvo risinājumu teorētiskais pamatojums un darbības apraksts
6 Konstrukciju un to elementu izstrāde.
7 Izgatavošanas tehnoloģijas izvēles pamatojums
8 Izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde
9 Kontroles parametru izvēle
10 Ekonomiskie aprēķini.
11 Demonstrāciju un uzskates līdzekļu izstrāde.
12 Darba iesiešana, nodošana recenzēšanai un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilnībā izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts bakalaura darbs, novērtējums - atzīme.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei 2. līmeņa prof. augstākās izglītības bakalaura studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana- Jelgava: TF, 2009.

Piezīmes

Obl. TF 2. līmeņa prof. augstākās izglītības bakalaura studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana.