Kursa kods MākZP015

Kredītpunkti 2

Dizains un kultūra

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Praksē apvienota vērošana un dizaina izstrādes metodika. Prakses laikā studenti kā novērotāji iepazīstas ar produktu dizainera profesiju, lietišķās mākslas studiju, kultūras centru darbu, pieredzi to vadīšanā, attīsta analītiskās prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: students zina dizaina veidošanas teoriju, veidus un funkcijas, vēsturi, izprot vērošanas prasmju nozīmību produktu dizaina veidošanas procesā un praktiskajā darbībā darbā. Analizē dizainera, lietišķās mākslas studiju, kultūras centru vadītāju darbu un veic savu novērojumu analīzi. Izprot darba organizāciju un vadīšanu, profesijas standartu;
• Prasmes: prot analizēt dizaina paraugus, izstrādājumus, attīstības koncepciju, pamanīt un analizēt dažādas situācijas dizaina izveides procesā.
• Kompetence: studenti spēj vērot un analizēt dažādas ar dizaina veidošanu saistītas situācijas, izprot produktu dizaina izstādes procesu, ir kompetents modelēt un organizēt izstrādes procesu, dokumentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prakses norise- 2 nelēļas semestra laikā.
2 Prakses vietas izvēle un saskaņošana.
3 Iepazīties ar dizaina produktu daudzveidību, dizaina veidiem
4 Vērot un analizēt dizainparauga, izstrādājuma, izstrādi un tapšanas gaitu. Apkopot nepieciešamo informāciju.
5 Gūt ieskatu Latvijas dizaineru darbībā, analizēt produktu attīstības procesu no uzņēmēju perspektīvas.
6 Produkta dizaina un tā attīstības process, etapi. Materiāltehniskās bāzes izvērtēšana, izvēle, pamatojums.
7 Fiksēt un izvērtēt dizaina radīšanas pieejas izvēlētajā uzņēmumā. Mākslinieciska, amatnieciska.
8 Regulāras konsultācijas ar prakses vadītājiem.
9 Prakses uzdevumu detalizēta atspoguļošana prakses dienasgrāmatā. Izstrādā prakses atskaiti atbilstoši prasībām.
10 Prakses atskaites iesniegšana IMI. Prakses prezentācijas sagatavošana, atskaites prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulāras tikšanās ar prakses vadītāju. Prakses dienasgrāmatas iesniegšana IMI. Sekmīgi novērtēta prakses atskaite un prezentācija.

Pamatliteratūra

1. Auziņa - Melnalksne D. Dubrovskis J. No idejas līdz panākumiem. Izdevniecība Lietisķās informācijas dienests 2009. 192 lpp.
2. Hellers R. Prasme pārdot. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 72.lpp.
3. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2009. 262.lpp.
4. Joma S. Mazā biznesa kurss. Jumava 2002. 330.lpp.

Papildliteratūra

1. Bū Bergstorms; Vizuālā komunikācija- sia Jāņa Rozes apgāds, 2009. 240.lpp.
2. Bos B.& E. Graphic Design Since. Thames& Hudson. 2007., 800.lpp.
3. Drysdale J. Design’s iron fist. [tiešsaiste]. [skatīts 12.04.2016.]. Pieejams: http://www.aiga.org/16-free-design-ebooks/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deko. Rīga: Santa., ISSN 1407-7027
2. Free online magazines for Designers. [tiešsaiste]. [skatīts 12.04.2016.]. Pieejams: http://www.hongkiat.com/blog/42-free-online-magazines-for-designers/
3. Commucation Arts. [tiešsaiste]. [skatīts 12.04.2016.]. Pieejams: http://www.allyoucanread.com/

Piezīmes

Prakse iekļauta TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" obligātajā daļā pilna laika un nepilna laika studijās.