Kursa kods MākZ3026

Kredītpunkti 2

Zīmēšana

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Tiek studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Beidzot kursu students zina zīmējumu kompozīcijas, konstruēšanas, perspektīvas un apjoma veidošanas teoriju, izprot to savstarpējās sakarības un pielietojumu, zīmējot uzstādījumus. Prasmes: Prot konstruēt un zīmēt sarežģītākus telpiskus uzstādījumus dažādos rakursos ar atšķirīgu virsmu faktūru, pielietot dažādas zīmēšanas tehnikas un to sintēzi
Kompetences: Studenti radoši spēj izmantot zināšanas, prasmes un metodiskās spējas profesionālajā attīstībā.
Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos, kuri tiek veikti laboratorijas darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Priekšmeta raksturojums, nepieciešamie materiāli un darbarīki. Sagatavošanās darbam. Rokas vingrinājumi, štrihošana. 2 Perspektīvas likumi, to pielietojums zīmēšanā. Vienkāršo ģeometrisku formu konstruēšana. Kubs. 3 Vienkāršo ģeometrisku formu apjoma veidošana (ēnošana). Kubs. 4 Gaismēnu attiecības, tonalitāte, ēnošana. 5 Apaļu ģeometrisku formu konstruēšana. Cilindrs. Lode. 6 Dažādu formu trauku zīmēšana. Uzstādījums no trīs ģipša priekšmetiem. 7 Uzstādījums no trīs dažādu materiālu priekšmetiem. Konstruēšana. Ēnošana. Materiāla un faktūras attēlošana. 8 Drapēriju zīmēšana. 9 Cilvēka figūras studijas. Apģērba zīmēšana. 10 Uzstādījums ar istabas augiem, dārzeņiem. Konstruēšana. Ēnošana. 11 Putnu, zivju motīvu zīmēšana. Atspieduma tehnika. 12 Puantilisms. 13 Ziedu zīmēšana. Jaukta tehnika. 14 Asociatīvie zīmējumi pasteļtehnikā. 15 Zīmēšana ogles, sangīnas tehnikā. 16 Dabas elementu un vides zīmēšana, jaukta tehnika.
Laboratorijas darbu saraksts:
1. Līniju veidu vingrinājumi. Taisnas līnijas, liektas līnijas, elipses. Tehnika-zīmulis. Iegūst štrihošanas prasmes. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
2.Kuba ēnošana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
3.Taisnstūra ēnošana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
4. Lodes ēnošana. Konusa zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
5.Cilindra zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
6. Prizmas konstruēšana un formas veidošana ar gaismēnām. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
7. Dabas elementu zīmēšana. Tehnika krāsainie zīmuļi. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
8. Pilsētvides zīmējumi. Tehnika jaukta. Interesantu vides elementu zīmēšana. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
9. Asociatīvi zīmējumi. Tehnika jaukta. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu skate, vērtēšana un analīze semestra beigās, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumi tiek veikti atbilstoši tēmām. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;
7. izaugsme1 punkts.

Pamatliteratūra

Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp. Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers. Steur and BIS Publishers, 2007. 253 p. Pipes A. Drawing for designers. London: Laurence King publishing, 2007. 215 p.

Papildliteratūra

1. Bārnsa-Meliša G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp. 2. Felder E., Emmett E. The Complete Book of Drawing Techniques. London: Kandour, 2005. 128 p. 3. Верделли A. Искусcтво рисунка. Москва: ЭКСМО, 2003. 159 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deko. Rīga: Santa. ISSN 1407-7027. 2. Communation Arts [tiešsaiste] [skatīts: 2016. gada 22. marts]. Pieejams: http://www.alolycanread.com. 3. Veer Catalog. Free online magazines [tiešsaiste] [skatīts: 2016. gada 22. marts]. Pieejams: http://www.hongkiat.com/blog/42-free-online-magazines-for-designers/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās „Mājas vide izglītībā” un "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.