Kursa kods MākZ3026

Kredītpunkti 2

Zīmēšana

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Tiek studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos.

Kursa saturs(kalendārs)

Laboratorijas darbu saraksts:
1.Štriha veidošanas vingrinājumi. Tehnika-zīmulis. Iegūst štrihošnas prasmes. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 1h
2. Kuba konstruēšana. Tehnika-zīmulis. Gūst teorētiskas zināšanas un prasmes par kuba konstruēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes. 2h
3. Taisnstūra konstruēšana un formas veidošana. Tehnika-zīmulis. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par taisnstūra konstruēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes.2h
4. Lodes konstruēšana un ēnošana. Tehnika-zīmulis. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par lodes konstruēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes.2h
5. Cilindra zīmēšana. Konusa zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par cilindra,konusa konstruēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes. 2h
6. Prizmas konstruēšana un formas veidošana. Tehnika-zīmulis. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par prizmas konstruēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes. 2h
7. Sadzīves priekšmetu grupas konstruēšana. Tehnika-zīmulis, krāsu zīmulis, marķieri. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par sadzīves priekšmetu konstruēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes.4h
8. Drapēriju zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par drapēriju zīmēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes.2h
9. Aksesuāru zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par aksesuāru zīmēšanu konstruēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes. 2h
10. Apavu zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par apavu konstruēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes.2h
11. Cilvēka skices. Ātrā skicēšana.Tehnika-zīmulis. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par cilvēka zīmēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes.2h
12. Radošuma attīstīšanas uzdevumi.Dabas elementu zīmēšana. Koku zīmēšana. Tehnika- krāsainie zīmuļi. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par dabas elementu zīmēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes 1h
13. Mazo dabas formu zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par mazo dabas formu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes.2h
14. Pilsētvides zīmējumi. Interesantu vides elementu zīmēšana. Tehnika-jaukta. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par pilsētvides un vides element zīmēšanu. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu skate, vērtēšana un analīze semestra beigās, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumi tiek veikti atbilstoši tēmām. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;

7. izaugsme 1 punkts.

Pamatliteratūra

Suņogi A. Lielā zīmēšanas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 408 lpp.
ISBN: 978-9934-0-4249-2;
Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC,2007. 128 lpp.
Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers Koos Eissen. Roselien Steur and BIS Publishers; 2007. 253 p.
Pipes A. Drawing for designers. Laurence King publishing, 2007. 215 p.

Papildliteratūra

1. Bārnsa-Meliša G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
2. Felder E., Emmett E. The Complete Book of Drawing Techniques. London: Kandour, 2005. 128 p.
3. Верделли A. Искусcтво рисунка. Москва: ЭКСМО, 2003. 159 c.

Periodika un citi informācijas avoti

https://www.youtube.com/watch?v=Asq0KgU7UEA
https://www.youtube.com/watch?v=AURsBM3pff4
https://www.youtube.com/watch?v=i9uPAArP0OU
https://www.youtube.com/watch?v=h0CBS5K9tas

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās „Mājas vide izglītībā” un "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.