Kursa kods MākZ3024

Kredītpunkti 2

Padziļinātā zīmēšana II

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ3016, Padziļinātā zīmēšana I

MākZ3026, Zīmēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Studiju kursa ietvaros tik studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos.

Kursa saturs(kalendārs)

Laboratorijas darbu saraksts:
1. Priekšmetu grupas zīmējuma kopija. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 2h
2. Sadzīves priekšmetu grupas zīmēšana. (Metāls, stikls, pinumi). Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 4h
3.Ātrā skicēšana. Augu zīmēšana. Tehnika- krāsainie zīmuļi. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 2h
4. Zivs, putna zīmēšana. Materialitāte. Tehnika- krāsainie zīmuļi. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādu materiālu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 2h
5. Ātrā skicēšana. Drapēriju zīmēšana. Tehnika-zīmulis, ogle, sangīna. Iegūst zināšanas un prasmes dažādu tehniku lietošanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.2h
6. Asociatīvais zīmējums. Radošuma attīstīšanas uzdevumi. Pasteļtehnika. Dažādi materiāli. Iegūst zināšanas un prasmes par pasteļtehniku.Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.2h
7. Materiālā kontrastējošu vai saskanīgu trauku grupas zīmēšana. Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādu materiālu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 4h
8. Aksesuāru zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādu materiālu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 2h
9. Apavu zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 2h
10. Cilvēka skices. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 2h
11. Mazo, lielo dabas formu zīmēšana. Tehnika- marķieri. Iegūst zināšanas un prasmes par lineāru zīmējumu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.2h
12. Ēku zīmēšana. Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu skate, vērtēšana un analīze semestra beigās. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumi tiek veikti atbilstoši tēmām. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;

7. izaugsme1 punkts.

Pamatliteratūra

Suņogi A. Lielā zīmēšanas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 408 lpp.
ISBN: 978-9934-0-4249-2
Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers Koos Eissen. Roselien Steur and BIS Publishers, 2007. 253 p.
Pipes A. Drawing for designers. Laurence King publishing, 2007. 215 p.

Papildliteratūra

1. Bārnsa-Meliša G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
2. Felder E., Emmett E. The Complete Book of Drawing Techniques. London: Kandour, 2005. 128 p.
3. Верделли A. Искусcтво рисунка. Москва: ЭКСМО, 2003. 159 c.

Periodika un citi informācijas avoti

https://www.youtube.com/watch?v=Asq0KgU7UEA
https://www.youtube.com/watch?v=AURsBM3pff4
https://www.youtube.com/watch?v=i9uPAArP0OU
https://www.youtube.com/watch?v=h0CBS5K9tas
https://www.youtube.com/watch?v=pwoH-IqmeaU
https://www.youtube.com/watch?v=LstXS_RzI7Q
https://www.youtube.com/watch?v=yKenAJfr818

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās „Mājas vide izglītībā” un "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.