Kursa kods MākZ3024

Kredītpunkti 2

Padziļinātā zīmēšana II

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ3016, Padziļinātā zīmēšana I

MākZ3026, Zīmēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Studiju kursa ietvaros tik studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Knowledge: After completing the course a student knows the theory of creating drawing composition, construction, perspective and volume, understands their interconnections and application, is able to draw settings that consist of several objects.
Skills: Student is able to construct and draw fairly complicated special settings in different perspectives with different surface textures, using various drawing techniques and their synthesis to depict objects and nature elements, objects of environment.
Competence: Students are able to creatively use their knowledge, skills and methodological abilities in professional development to prepare plans of design.
Evaluation is done throughout the course with a final evaluation. Evaluates composition, proportion, light, shape, spatiality, individual growth. Evaluating the reflection of knowledge, skills and competences in the drawings performed in laboratory works.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzstādījums: priekšmeti no dažādiem materiāliem( metāls, stikls pinumi ). Konstruēšana. 2 Uzstādījums: priekšmeti no dažādiem materiāliem. Ēnošana. 3 Uzstādījums: priekšmeti no dažādiem materiāliem. Gaismēnu attiecības. 4 Uzstādījums priekšmeti no dažādiem materiāliem. Kopveselums 5 Augu zīmēšana. Skices. 6 Uzstādījums: putni, zivis . Skices. 7 Uzstādījums: putni, zivis . Krāsaino zīmuļu tehnika. 8 Uzstādījums: putni, zivis . Krāsaino zīmuļu tehnika. 9 Asociatīvais zīmējums. Pasteļtehnika. 10 Uzstādījums : trauku grupa. Krāsaino zīmuļu tehnika. 11 Uzstādījums : trauku grupa. Krāsaino zīmuļu tehnika. 12 Apģērba zīmēšana. Ogles tehnika. 13 Mazo dabas formu zīmēšana. Zīmuļa tehnika. 14 Lielo dabas formu zīmēšana. Zīmuļa tehnika. 15 Ēku fragmentu zīmēšana. Skices. 16 Ēku zīmēšana. Perspektīva. Skices.
Laboratorijas darbu saraksts:
1. Priekšmetu grupas zīmējuma kopija. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
2. Sadzīves priekšmetu grupas zīmēšana. (Metāls, stikls, pinumi). Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
3. Augu zīmēšana. Tehnika- krāsainie zīmuļi. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
4. Zivs, putna zīmēšana. Materialitāte. Tehnika- krāsainie zīmuļi. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādu materiālu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
5. Drapēriju zīmēšana. Tehnika-zīmulis, ogle, sangīna. Iegūst zināšanas un prasmes dažādu tehniku lietošanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
6. Asociatīvais zīmējums. Pasteļtehnika. Dažādi materiāli. Iegūst zināšanas un prasmes par pasteļtehniku.Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
7. Materiālā kontrastējošu vai saskanīgu trauku grupas zīmēšana. Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādu materiālu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
8. Aksesuāru zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādu materiālu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
9. Apavu zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
10. Cilvēka skices. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
11. Mazo, lielo dabas formu zīmēšana. Tehnika- marķieri. Iegūst zināšanas un prasmes par lineāru zīmējumu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.
12. Ēku zīmēšana. Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu skate, vērtēšana un analīze semestra beigās. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumi tiek veikti atbilstoši tēmām. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;
7. izaugsme1 punkts.

Pamatliteratūra

Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp. Votsona L. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers. Roselien Steur and BIS Publishers, 2007. 253 p. Pipes A. Drawing for designers. London: Laurence King publishing, 2007. 215 p.

Papildliteratūra

1. Bārnsa-Meliša G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp. 2. Felder E., Emmett E. The Complete Book of Drawing Techniques. London: Kandour, 2005. 128 p. 3. Верделли A. Искусcтво рисунка. Москва: ЭКСМО, 2003. 159 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina Studija. Rīga: Neputns, ISSN 1691-3094. 2. Deko. Rīga: Santa, ISSN 1407-7027. 3. Veer Catalog. Free online magazines [tiešsaiste] [skatīts 2016. gada 22.marts]. Pieejams: http://www.hongkiat.com/blog/42-free-online-magazines-for-designers/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās „Mājas vide izglītībā” un "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.