Kursa kods LauZ6009

Kredītpunkti 25

Maģistra darbs

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā1000

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits1000

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Maģistra darba tematika tiek formulēta no maģistra studiju specialitātes virzieniem (dārzkopība, laukkopība, lopkopība un uzņēmējdarbība lauksaimniecībā). Maģistra darbam nepieciešami divu gadu zinātniski eksperimentālie dati vai tehnoloģisko procesu, saimniekošanas modeļu projekti, plāni un to pamatojums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Ir ieguvis padziļinātas zināšanas ar maģistra darba tematiku saistītajā izvēlētajā šaurajā specializācijas jomā.
Prot analizēt literatūru un apkopot iegūtos datus un saistot tos ar agrāk iegūtiem pētījumu rezultātiem.
Spēj kritiski izvērtēt esošās zināšanas un radoši integrēt tās savā pētījumā. Ir spējīgs publiski diskutēt par jaunajām idejām un hipotēzēm, pamatot secinājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba tematikas izvēle;
2 Konkretizēts un prcizēts zinātniskā darba uzdevums;
3 Zinātniskā darba izpildes metodika;
4 Veikt divus gadus konkrētus lauka vai laboratorijas izmēģinājumus;
5 Izstrādāt zinātniski pamatotu pasākumu projektu ražības kāpināšanai;
6 Kritiski izvērtēt zemnieku saimniecības vai organizāciju pieredzi Latvijā un ārvalstīs;
7 Izstrādāt zinātniski tehnoloģijas procesus;
8 Saimniekošanas modeļus;
9 Plānus un to pamatojumu;
10 Veikt speciālās literatūras studijas par izvēlēto tēmu;
11 Sastādīt analītiskus pārskatus par noteiktām tēmām;
12 Izmēģinājumu datu matemātiskā apstrāde;
13 Analīžu rezultāti;
14 Datu izvērtēšana;
15 Maģistra darba uzrakstīšana;
16 Secinājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba izstrāde (2 eks.), iesniegšana un aizstāvēšana maģistrantūras eksaminācijas komisijai.

Pamatliteratūra

1. Grāmatas lauksaimniecības zinātnē specialitātē Dārzkopība
2. Apakšnozarē Laukkopība.
3. Apakšnozarē Lopkopība.
4. Apakšnozarē Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā.

Papildliteratūra

1. Dārzkopībā.
2. Laukkopībā, augkopībā, augsnes zinātnē un augu aizsardzībā
3. Lopkopībā
4. Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU zinātniskie raksti
2. LZA zinātniskie raksti
3. Ārvalstu zinātniskā periodika
4. Agricultural Reserch, Agrarian Science

Piezīmes

Var pretendēt uz maģistra grādu balstoties uz publikācijām (monogrāfijas, rakstu krājumi, žurnāli).