Kursa kods LauZ5114

Kredītpunkti 2

Lauksaimniecības mašīnu teorija I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

LauZ5108 [GLAU5111] Lauksaimniecības mašīnu teorija I

Kursa anotācija

Lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts. Augsnes apstrādes mašīnu darba teorijas pamati. Stādāmo mašīnu, sējmašīnu, smidzinātāju un mēslošanas mašīnu teorija un aprēķins. Stiebraugu novākšanas mašīnu teorija un aprēķins. Tehnisko kultūru novākšanas mašīnu teorijas pamati un aprēķins. Šķirojamo mašīnu teorija un aprēķins. Priekšstats par mašīnu izmēģināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par lauksaimniecības mašīnu darbības teorētiskajiem pamatiem.
• Prasmes veidot mašīnu darbīgās daļas un novērtēt darbības atteikumus, balstoties uz zināšanām par to darbības teorētiskajiem pamatprincipiem.
• Kompetence lauksaimniecības mašīnu tehniskā, tehnoloģiskā un atbilstības novērtēšanā, kas balstīta uz to uzbūves un darbības teorētisko pamatprincipu izpratnes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Arkla vērstuves projektēšana
2 Arkla vērstuves projektēšana
3 Arkla vērstuves projektēšana
4 Arkla līdzsvara un gaitas stabilitātes aprēķins
5 Arkla līdzsvara un gaitas stabilitātes aprēķins
6 Mehānisko transportieru aprēķins
7 Mehānisko transportieru aprēķins
8 Mehānisko transportieru aprēķins
9 Pneimatisko transportieru aprēķins
10 Pneimatisko transportieru aprēķins
11 Stiebraugu preses aprēķins
12 Stiebraugu preses aprēķins
13 Griezējaparātu aprēķins
14 Griezējaparātu aprēķins
15 Atskaišu aizstāvēšana
16 Atskaišu aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Seši atskaišu veidā noformēti un docētāja ieskaitīti darbi.

Pamatliteratūra

1. Трубилин Е.И., Абликов В.А. Машины для уборки сельскохозяйственных культур (конструкция, теория, расчет). [tiešsaiste]. Краснодар, 2010. 325. [skatīts 28.03.2013.]. Pieejams: http://window.edu.ru/resource/531/77531
2. Капустин В.П., Глазков Ю.Е. Сборник инженерных задач и тестовых заданий по расчету параметров сельскохозяйственных машин. [tiešsaiste]. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. 80 с. [skatīts 28.03.2013.]. Pieejams: http://window.edu.ru/resource/043/38043/files/tstu2005-090.pdf
3. Сельскохозяйственные машины (конструкция, теория, расчет). [tiešsaiste]. Краснодар, 2008. 200 с. [skatīts 28.03.2013.]. Pieejams: http://nashaucheba.ru/v47923/?download=file
4. Engineering Principles of Agricultural Machines / Ajit K. Srivastava, Carroll E. Goering, Roger P. Rohrbach, Dennis R. Buckmaster. 2nd ed. Michigan: ASABE, 2003. 631 p.

Papildliteratūra

1. Lauksaimniecības mašīnas: uzdevums un metodiskie norādījumi patstāvīgajam darbam "Arkla līdzsvara un gaitas stabilitātes analīze" TF studentiem. Sast. G.Aumalis. Jelgava: LLU, 1996. 25 lpp.
2. Lauksaimniecības mašīnas: metodiskie norādījumi mājas darbam "Griezējaparāta aprēķins" LMF studentiem. Sast. G.Aumalis. Jelgava: LLU, 1995. 10 lpp.
3. CIGR handbook of agricultural engineering. 1999. Vol.3. Plant production engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. 632 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik : Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen. -1969- Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082. [skatīts 27.03.2013.] Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu/ Pieejams EBSCO datubāzēs.
2. Тракторы и сельскохозяйственные машины : Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. -1977- Москва Машиностроение -1977- ISSN 0235-8573. [skatīts 28.03.2013.]. Pieejams: http://www.tismash.ru/
3. TopAgrar. Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers . ISSN:03422399. Pieejams: http://www.topagrar.com/

Piezīmes

Obligātās izvēles studiju kurss Tehniskās fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai "Augkopības tehnika".