Kursa kods LauZ4165

Kredītpunkti 2

Inženiergrafika

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mareks Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt telpisko domāšanu un ģeometrisko loģiku par tiem jēdzieniem, kuri ir starptautiskās grafikas valodas pamatā. Pamatmetode ir grafiskā metode, kas saistīta ar kompleksā rasējuma izpildi dažādiem ģeometriskiem pamatelementiem un virsmām. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - saprot projicēšanas metodi, skatu un griezumu veidošanas principus. Zina pozīciju uzdevumu un metrisku uzdevumu risināšanas metodes. Pārzina nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanu. Māk izskaidrot un pievienot rasējumā izmērus un norādes par vītnēm, virsmu negludumiem un materiālu – praktiskie darbi, kontroldarbi. • Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un izpildīt izstrādājuma detaļu skices, tehniskos zīmējumus, noformēt detaļu darba rasējumus, veikt savienojumu kopsalikuma rasējumus un tiem atbilstošo teksta dokumentāciju, kā arī kopsalikuma rasējumu lasīšanu un detalizāciju atbilstoši LVS, EN, ISO, GOST u.c. standartu prasībām – praktiskie darbi, kontroldarbi. • Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Projicēšanas metodes. Punktu projekcijas.
2. Taišņu projekcijas.
3. Plaknes projekcijas, elementi plaknē.
4. Ķermeņa projekcijas. Skaldņu virsmas.
5. Rotācijas virsmas. Elementi uz virsmām.
6. Aksonometrija. 1. kontroldarbs – ģeometrisko pamatelementu projekcijas.
7. Skati. Vienkāršie griezumi. Šķēlumi.
8. Saliktie griezumi, iznesumi, papildelementi.
9. Vītņu attēlošana un apzīmēšana.
10. Detaļas skices un darba rasējumi.
11. Izmēru izlikšana. 2. kontroldarbs – griezumi.
12. Skrūvju savienojumi.
13. Kopsalikuma rasējums. Specifikācija.
14. Kopsalikuma rasējuma lasīšana un izstrāde.
15. Detalizācija no kopsalikuma rasējuma.
16. Standartu sistēmas rasējumu izpildē (LVS EN ISO).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi iegūst, ja ir izpildīti un aizstāvēti praktisko darbu rasējumi un kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos iesāktie uzdevumi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši norādītajiem nosacījumiem. Apgūst neskaidros jautājumus no literatūras. Darba aizstāvēšana notiek pēc tā pabeigšanas, praktisko darbu laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu un kontroldarba kumulatīvā vērtējuma. Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarba un vidējās studiju kursa atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto praktisko darbu atzīmēm. Praktiskos darbus un kontroldarbu novērtē saskaņā ar darbos noteikto vērtēšanas kārtību. Students sekmīgu atzīmi par praktisko darbu iegūst, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 60% no darba izstrādes nosacījumiem. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu iegūst, ja vismaz 60% no uzdevumiem atrisināti pareizi.

Pamatliteratūra

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darbu uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.
2. Dobelis M., Jurāne I., Veide Z., Fjodorova G., Auzukalns J., Dobelis V., Veide G., Leja E. Inženiergrafikas pamati. Rīga: RTU, 2003. 180 lpp.
3. Bogoļubovs S. Rasēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 303 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā.