Kursa kods LauZ4097

Kredītpunkti 2

Dzīvnieku ēdināšana

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3053, Laukkopība

LauZ4146, Dzīvnieku fizioloģija

LauZ4241, Pļavkopība

Kursa anotācija

Barības vielu noteikšana dzīvnieku ēdināšanā un produkcijas ražošanā. Barības izlietojums dzīvnieku produkcijas ražošanai. Pamatprincipi, prasības dzīvnieku ēdināšanas organizēšanā un plānošanā. Dzīvnieku ēdināšanas normēšana. Barības devu sastādīšana dažādu sugu vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanu, par barības normēšanu un lietderīgu izmantošanu. Sekmīgi uzrakstīta ieskaite.
Studenti iegūs prasmes sastādīt barības devas dzīvniekiem un plānot barības ekonomisku izlietojumu. Sekmīga praktisko darbu izpilde.
Būs kompetenti diskutēt un argumentēt par lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas nozīmīgumu produkcijas ražošanā. Sekmīgi uzrakstīta ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Barības vielas, proteīna nozīme, sastāvs, normēšana, apgāde.
2. Ogļhidrāti, lipīdi, to nozīme, maiņa organismā, ietekme uz produkcijas kvalitāti, apgāde.
3. Minerālvielu, vitamīnu un citu bioloģiski aktīvu vielu maiņas process, normēšana, apgāde.
4. Barības vielu sagremojamība, ietekmējošie apstākļi, barības līdzekļu vērtēšana.
5. Zaļbarība un rupjā barība, to veidi, izēdināšanas īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem.
6. Sulīgā barība, skābbarība, tās nozīme, izmantošana.
7. Lopbarības graudi, eļlas augu sēklas, pārtikas rūpniecības blakusprodukti, to nozīme un normēšana.
8. Dzīvnieku izcelsmes produkti, kombinētā barība, raksturojums, lietošana un izēdināšanas tehnika.
9. Lopbarības apstrāde pirms izēdināšanas, lopbarības ražošanas un izlietošanas plānošana.
10. Govju gremošanas trakta anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības, barības devu sastādīšana.
11. Teļu ēdināšanas prasības, ēdināšanas tipi.
12. Gaļas liellopu nobarošana, prasības, barības līdzekļu izvēle nobarošanai.
13. Cūku ēdināšanas bioloģiskie pamati, ēdināšanas normas, barības devu sastādīšana.
14. Zirgu gremošanas fizioloģija, ēdināšanas normēšana, barības līdzekļu izvēle.
15. Aitu un kazu ēdināšanas pamati, barības devu sastādīšana.
16. Putnu gremošanas trakta īpatnības, ēdināšanas normēšana, barības līdzekļi, ēdināšanas tehnika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi. Ieskaitē iegūta sekmīga atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē populārzinātnisko literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par ieskaiti var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Nostrādāto praktisko darbu novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Bez sekmīgu praktisko darbu izpildes nevar kārtot ieskaiti.

Pamatliteratūra

1.Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004.363.lpp.
2.Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1991. 197 lpp.
3.Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLKC, 1998. 102 lpp.
4.Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 211.lpp.
5.Latvietis J., Sprūžs J., Osītis U. Normējošie kritēriji un kvalitātes prasības kombinētās spēkbarības gatavošanai. Jelgava: LLU, 1998. 28 lpp.
6.Latvietis J. Lopbarības katalogs. Rīga: Latvijas Zinību biedrība, 1996. 85 lpp.
7.Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Drukātava, ISBN 978-9984-48-219-4, 2016. 52. lpp.

Papildliteratūra

1.Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. Lpp.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 47. Lpp.
3. Minerālvielas liellopiem. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2016. 35. lpp.
4.Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava: Proventus Farms Pluss, 2007. 289 lpp.
5.Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava, LLU, 2000. 47. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Lauksaimniecība, kvalifikācijai agronoms ar specializāciju laukkopībā.