Kursa kods LauZ4020

Kredītpunkti 2

Tirgzinība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesasoc. prof.

Ingūna Gulbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss ir veltīts izpratnes veidošanai par tirgus darbības principiem. Mārketinga kā zinātnes veidošanās priekšnoteikumi un vēsturiskā attīstība. Mārketinga vide. Mārketinga stratēģiskās plānošanas process, tā izveides principi un norise. Stratēģiskās plānošanas teorētiskās atziņas ar analītisku pieeju. Praktisko problēmu izpēte. Akcentētas teorijas un jēdzieni. Mūsdienu komunikāciju problēma, to pētniecība. Kvantitatīvo metožu izmantošana tirgzinību pētīšanā. Starptautiskā mārketinga pamati, vadīšana un koordinācija, kultūrvēsturiskās izziņas nozīme starptautiskajā mārketingā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mārketinga būtību un atbilstošas komunikācijas sistēmas izstrādi, ņemot vērā uzņēmumu specifiku. Padziļinātas zināšanas par reklāmu. Analītiska izpratne par integrēta mārketinga komunikāciju līdzekļiem, to pielietojumu,
• prasmes - spēj patstāvīgi analizēt, novērtēt un izstrādāt mārketinga programmas. Spēj novērtēt atšķirīgo mārketinga stratēģiju ietekmi uz uzņēmuma ekonomiskajiem rezultātiem un atrast jaunu pieeju mārketinga stratēģijai,
• kompetence - spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt dažādas mārketinga stratēģijas, pamatot savus secinājumus un izteikt priekšlikumus problēmu risināšanai mārketinga vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mārketinga stratēģiskās plānošanas procesa būtība.
2 Tirgzinību pētījuma problēmu formulēšana, strukturēšanas principi, rezultātu apkopošana un interpretācija
3 Tirgzinību izpētes ētikas jautājumi. Tirgus pētījumu sagatavošana, datu avoti, to savākšanas un apstrādes metodes
4 Produkts citu tirgus kategoriju vidū
5 Pieprasījumu prognozēšanas nozīme tirgvedības lēmumu pieņemšanā. Jaunu preču /pakalpojumu pieprasījumu prognoze
6 Jaunu produktu izstrāde un ieviešana
7 Preces ekonomiskā vērtība. Cenu veidošanas stratēģijas un taktikas
8 Pārdošanas ceļu izvēle uzņēmuma kopējās darbības stratēģisko un taktisko mērķu sistēmā
9 Ražotāju un patērētāju interešu zonējums
10 Cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes mehānisms.
11 Mārketinga komunikācijas procesa, indivīda uztveres un uzvedības problēmu aktualitātes
12 Komunikācija un pārliecināšana, racionalitāte lēmumu pieņemšanā.
13 Vadības saskarsme un stili ar klientu
14 Masu reklāma, tās psiholoģiskā iedarbība uz klientu
15 Mediju lietošana: apjoms, konteksts, selektīvā izvēle
16 Starptautiskā tirgvedība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā studenti kārto 3 kontroldarbus vai mutiskus seminārus par mācībspēka ieteiktajām tēmām. Studiju kurss beidzas ar akumulējošo ieskaiti vai pēc vēlēšanās studenti kārto ieskaiti augstāka novērtējuma saņemšanai.

Pamatliteratūra

1. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. Rīga.:Vaidelote., 2005. 482 lpp.
2. Praude V., J.Beļčikovs J. Mārketings. Rīga: Vaidelote, 1999. 559 lpp.
3. Hamblina K. Īsi par mārketingu. Rīga: RKS Komercizglītības centrs, 1995. 95 lpp.
4. Kārters H. Efektīva reklāma. Rīga: Jumava, 1993. 56 lpp.

Papildliteratūra

1. Kotlers F. Kotlers par mārketingu. Kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2007. 272 lpp.
2. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z: 80 koncepcijas, kas jāzina katram vadītājam. Rīga: Jumava. 2007. 204 lpp.
3. Fisks P.. Mārketinga ģēnijs. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2009. 390 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika dārzkopības un laukkopības specializāciju studentiem;
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna un nepilna laika uzņēmējdarbības lauksaimniecībā specializācijas studentiem, , laukkopības specializācijas nepilna laika studentiem;
profesionālā bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība”, laukkopības specializācijas pilna un nepilna laika studentiem, dārzkopības specializācijas pilna un nepilna laika studentiem, uzņēmējdarbība lauksaimniecībā pilna un nepilna laika studentiem.