Kursa kods Ķīmi6001

Kredītpunkti 3

Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareAnalītiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Pēteris Kūka

Dr.chem.

Kursa anotācija

Studiju kursā "Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes" aplūko dažādu fizikāli ķīmisko metožu teorētiskos pamatus un šo metožu pielietošanas iespējas pārtikas analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēja parādīt plašas zināšanas par pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskām metodēm;
prasmes – pētnieciskai darbībai spēja patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas par pārtikas produktu izejvielās un pārtikas produktos esošām organiskām un neorganiskām vielām un par to noteikšanas fizikāli-ķīmiskām metodēm;
kompetence – spēja patstāvīgi formulēt, kritiski analizēt un modificēt izvēlētās pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Fizikāli ķīmisko analīzes metožu klasifikācija. Optiskās analīzes metodes. Fotometrija, infrasarkanā spektroskopija.
2 Masspetrometrija. Atomu spektroskopijas metodes. Nefelometrija, turbidimetrija.
3 Refraktometrija un polarimetrija. Elektroķīmiskās analīzes metodes. Potenciometrija un konduktometrija.
4 Hromatogrāfiskās analīzes metodes. Gāzu un augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija. Elektroforēze.
5 Darba drošība fizikāli ķīmisko analīžu laboratorijās. Dažādu jonu satura fotometriska noteikšana dzeramajā ūdenī.
6 Askorbīnskābes satura spektrofotometriska noteikšana gaišās un dzidrās sulās.
7 Kopējo cukuru satura spektrofotometriska noteikšana konditorejas izstrādājumos.
8 Sulfātjonu satura turbidimetriska noteikšana dzeramā ūdenī. Dzeramā ūdens un alus dzidruma nefelometriska noteikšana.
9 Saharozes satura refraktometriska noteikšana dzidros sīrupos. Nātrija hlorīda refraktometriska noteikšana sālījumos.
10 Laktozes satura refraktometriska noteikšana pienā. Ūdens satura refraktometriska noteikšana medū.
11 Saharozes satura polarimetriska noteikšana dzidros sīrupos.
12 Kontroldarbs par dažādu fizikāli ķīmisko analīzes metožu teorētiskajiem pamatiem. pH potenciometriska noteikšana.
13 Fosforskābes satura potenciometriska noteikšana coca - colas dzērienā.
14 Etiķskābes satura konduktometriska noteikšana galda etiķī. Dzeramā ūdens īpatnējās elektrovadītspējas noteikšana.
15 Medus īpatnējās elektrovadītspējas noteikšana.
16 Cukuru satura medū noteikšana ar AEŠH.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem, jābūt noformētiem visiem laboratorijas darbu protokoliem, jābūt atbildētai teorijai par visiem laboratorijas darbiem, jābūt uzrakstītam kontroldarbam, jābūt referātam par fizikāli ķīmiskām analīzes metodēm, kuras izmantos maģistra darba izstrādāšanā.
Maģistranti laboratorijas darbus izpilda pēc rotācijas principa.
Pārbaudes veids - ieskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido testa, referāta un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• tests 30% ;
• referāts 25%
• laboratorijas darbu protokoli 35%;
• patstāvīgie darbi 10%
Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums. Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Pamatliteratūra

1. Konieczka P., Namieśnik J. Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory :a practical approach. Second edition, Boca Raton :CRC Press, 2018, 294 p.
2. Hage D.S., Carr J.R., Carr J.D. Analytical chemistry and quantitative analysis. Boston, MA :Prentice Hall, 2011, 696 p.
3. Harris D. C. Quantitative Chemical Analysis.7th edition. New York: W.H. Freeman and Company, 2007. 817 p.
4. Kūka P. Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes. Jelgava: LLU, 2008. 174 lpp.

Papildliteratūra

1. Otto M. Analytische Chemie. 3. Auflage. Weinheim: Wiley – VCH, 2006. 733 p.
2. Skoog D. A., Holler E. J., Crouch S. R. Principles of Instrumental Analysis. 6th edition. Belmont etc.: Thomson Brooks/Cole, 2007. 1039 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Quality and Preference Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
2. Food Science and Technology International Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts PTF maģistrantūras studiju programmas "Pārtikas zinātne"obligātajā daļā.