Kursa kods Ķīmi2017

Kredītpunkti 2

Ķīmija I

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareNeorganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums03.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author

Ilze Čakste

Dr.chem.

Kursa anotācija

„Ķīmijas I” programma paredz apgūt likumsakarības par ķīmiskajiem elementiem, to savienojumiem, neorganisko vielu pārvērtībām un īpašībām. Zināšanu un prasmju apguve nodrošināta ar mācību materiālu, vingrinājumu un laboratorijas darbu klāstu, kas parāda vispārīgās, neorganiskās un vides ķīmijas nozīmīgo lomu izvēlētajā specialitātē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentam būs:
• zināšanas un izpratne par neorganisko vielu īpašībām, pārvērtību likumsakarībām un to praktisko nozīmīgumu; zināšanu bāze vieglākai turpmāko studiju kursu apgūšanai un sevis pilnveidošanai, kā arī pamatzināšanas par ķīmisko savienojumu kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva noteikšanas metodēm;
• prasmes analītiski domāt un radoši izmantot ķīmijas likumsakarības praksē, studiju procesā un profesionālajā darbībā;
• kompetence objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spējas to patstāvīgi atrast un atlasīt, kā arī izmantot, risinot ar ķīmiju saistītus jautājumus praktiskā darbā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekcija: Ķīmisko elementu periodiskais likums. Ķīmiskās saites.
2 Lekcija: Neorganisko savienojumu klases. Lab. darbs: Indikatori.
3 Lekcija: Neorganisko savienojumu klases. Lab. darbs: Bāzes, sāļi. 1. kontroldarbs.
4 Lekcija: Ķīmisko reakciju norises vispārīgās likumsakarības. Lab. darbs: Reakcijas elektrolītu šķīdumos.
5 Lekcija: Sāļu hidrolīze. Lab. darbs: Sāļu hidrolīze. 2. kontroldarbs.
6 Lekcija un laboratorijas darbs: Oksidēšanas-reducēšanas reakcijas. 3. kontroldarbs.
7 Lekcija un laboratorijas darbs: Kompleksie savienojumi. 4.kontroldarbs.
8 Lekcija un laboratorijas darbs:Šķīdumu raksturojums. Izšķīdušās vielas masas daļa, molārā koncentrācija.
9 Lekcija: Osmoze. Raula likumi. pH. 5. kontroldarbs.
10 Lekcija: Ūdeņradis. Ūdens. Lab. darbs: HCl noteikšana.
11 Lekcija: Halogēni. Lab. darbs: Ūdens cietība. 6. kontroldarbs.
12 Lekcija: Skābeklis un sērs. Lab. darbs: Šķīdumu gatavošana.
13 Lekcija: Slāpeklis un fosfors. Lab. darbs: Mitruma noteikšana. 7. kontroldarbs.
14 Lekcija: Ogleklis, silīcijs. Lab. darbs: kvalitatīvās analīzes metodes.
15 Lekcija: Metāli. 8.kontroldarbs.
16 Lekcija: Apkārtējās vides piesārņošanas avoti. Apkopojums un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti visi laboratorijas darbi, pieņemtas visas laboratorijas darbu atskaites, mājas darbi, sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi, sekmīgi nokārtots eksāmens. Ja kontroldarbos akumulētā vidējā atzīme nav mazāka par 7 (labi) un pārrakstīti ne vairāk kā divi kontrodarbi, eksāmenu var nekārtot.

Pamatliteratūra

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.
4. E-studiju materiāli: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=691

Papildliteratūra

1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1981. 685 lpp.
2. Brunere V., Kamzole L., Blūms A., Kacens J. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1992.
3. Selindžers B. Cita ķīmija. Rīga: Mācību grāmata, 2007. 517 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā Zinātne Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv
3. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com

Piezīmes

Kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Mežzinātne” pilna laika studijās.