Kursa kods Ķīmi2006

Kredītpunkti 3

Organiskā ķīmija II

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareOrganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Kursa anotācija

Organiskās ķīmijas kursā raksturo dabas vielas un to atvasinājumu galvenās klases. Lielākā daļa dabas vielu satur vienu vai vairākas funkcionālās grupas. Pārtikas produktu pamatkomponenti - proteīni, ogļhidrāti un lipīdi ir komplicētas dabas vielas. Tās var būt gan vielas ar vairākām funkcionālajām grupām, gan salikti, gan polimēri savienojumi. Organiskās ķīmijas studiju kursā izzina un apgūt šo savienojumu uzbūvi un īpašības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas zināšanas par pārtikas produktus veidojošo karbonskābju, hidroksiskābju, aminoskābju, tauku, ogļhidrātu un proteīnu uzbūvi un īpašībām, kā arī organisko savienojumu noteikšanas un attīrīšanas metodēm.
prasmes patstāvīgi izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas bioķīmijas kursā un citos studiju kursos. Bez tam, iegūtas prasmes noteikt un attīrīt atsevišķus organiskos savienojumus
kompetence – spēju patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par karbonskābēm, hidroksiskābēm, aminoskābēm, taukiem, ogļhidrātiem un proteīniem konkrētos pārtikas produktos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads lipīdu, proteīnu un ogļhidrātu ķīmijā / l.d. Ievads laboratorijas darbos
2 Taukskābes / l.d. Kistalizācija
3 Tauki un eļļas / l.d. Taukskābju izomērizācija
4 Fosfolipīdi / l.d. Skābes skaitlis
5 Zoosterīni / l.d. Lipīdu īpašības
6 Ogļhidrāti / l.d. Ekstrakcija no šķīdumiem
7 Monosaharīdi / l.d. Monosaharīdu cikliskās struktūras
8 Monosaharīdu atvasinājumi / l.d. Monosaharīdu īpašības
9 Disaharīdi / l.d. Disaharīdu tautomērija
10 Polisaharīdi / l.d. Disaharīdu īpašības
11 Heterocikliskie sav. / l.d. Polisaharīdu īpašības
12 Nukleīnskābes / l.d. Ekstrakcija no cietām vielām
13 Proteinogēnās aminoskābes / l.d. Šķīdinātāju destilācija
14 Polipeptīdi / l.d. Aminoskābju optiskā izomērija
15 Proteīnu uzbūve / l.d. Proteīnu struktūra
16 Proteīnu izplatība un nozīme / l.d. Proteīnu īpašības)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens - 3. semestrī pilna laika studentiem, ja ieskaitīti 7 kontroldarbi un laboratorijas darbi. Ja kontroldarbu vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk, tad studentam ir iespējams saņemt akumulējošā eksāmena vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 228 lpp.
2. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. – Rīga: Drukātava, 2007. 46 lpp
4. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 478 lpp.

Papildliteratūra

1. Belitz H.-D., W. Grosch, Schieberle P. Lehrbuch der Lebenmittelchemie, 6. Aufgabe. Berlin etc: Springer – Verlag, 2008. 1118 S.
2. Sorrell T.N. Organic Chemistry, 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. 988 p.
3. Vollhardt K.P.C., Shore N.E. Organic Chemistry: Structure and Function, 5th Editition. New York: W.H. Freeman and Company, 2006. 1254 p

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Science and Technology International.[tiešsaiste]. eISSN: 1532-1738. ISSN: 1082-0132. [skatīts 07.12..2011.] Pieejams Sage datubāzē: http:// http://fst.sagepub.com/
2. Food Quality and Preference. [tiešsaiste]. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. [skatīts 24.05.2011.] Pieejams Science Direct datubāzē: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09503293

Piezīmes

Obligāts kurss PTF Pārtikas produktu tehnoloģijas 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā.